בטיחות אש בארועים ציבוריים

news-post-6

1 .רקע
1.1 .משימת אבטחת אירועים ציבוריים הינה משימה המחייבת את ארגוני החירום במסגרת
תפקידם להצלת נפש ושמירת הסדר ושלום הציבור.
2.1 .אבטחת אירועים ציבוריים מיועדת לוודא כי תתבצע תנועת הקהל טרם\במהלך\תום האירוע
ותישמר בטיחותו מהיבטי בטיחות אש, ללא סיכון ופגיעה בשלומו
3.1 .ביצוע האבטחה בצורה יעילה מותנה בכך שכל ארגוני החירום יבצעו את המשימה, כל ארגון
בתחום אחריותו,כאשר האחריות הכוללת הינה על משטרת ישראל.
4.1 .פרוט סידורי הבטיחות הכללים המחויבים באירועים המוניים שבאחריות המשטרה, נמצאים
בנוהל משטרת ישראל מספר 901.029.90 תנאי מסגרת לרישוי אירוע המוני המהווה נספח לחוק
הבטיחות במקומות ציבוריים תשכ"ג 1962 .סידורי בטיחות אילו כוללים דרכי גישה,יציאות
חרום ועוד.
5.1 .משטרת ישראל תמנע הכנסת "מטעני אש" שהקהל עלול להביא עימו לאירוע,
כדוגמת:אבוקות,חזיזים וכיו"ב.
6.1 .אישור מהנדס קונסטרוקציה ומהנדס חשמל הינם תנאי לקיום האירוע ולקבלת אישור שרותי
הכבאות, והם מהווים אסמכתא לתקינותו ובטיחותו של המתקן מהיבטים אלו.
7.1 .שירותי הכבאות וההצלה ידרשו למשימת אבטחת אירוע ציבורי כאשר נמצאים במקום מטעני
אש.
8.1 .ריכוז קהל במתקן מסודר הובא בשיקול דעת שרותי הכבאות בעת מתן אישור הכבאות למתקן
ולכן במקרה מסוג זה קיים מענה הולם,בנוגע לריכוזי קהל שלא במתקן מסודר באירועים
חריגים יינתן מענה שרותי הכבאות כמפורט בהמשך מסמך זה.
2 .תחולה
1.2 .הוראות אלה יחולו על כלל האירועים הציבוריים עפ"י הסיווג המפורט בהמשך.
2.2 .במקרה של אירוע ציבורי, המתקיים בבניין, בחלק מבניין או בחוץ הבניין שבתחום הנכס
המשמש להתקהלות, יחולו גם דרישות פרק ט' שבתקנות התכנון והבניה-בטיחות אש בבניינים
)סעיף זה מתייחס למבנים לגביהם חלות תקנות התכנון והבניה הנ"ל(.
3.2 .הנחיות בטיחות באירועי טקסי אש ותהלוכת לפידים יהיו בהתאם להוראות מכ"ר 524 בטיחות
באירועים בהם נעשה שימוש באש.
3 .הגדרות
בהוראה זו –
"המפקח"- מפקח כבאות ראשי כמשמעותו בסעיף 22 לחוק;
"אירוע ציבורי"- אירוע שבו שרותי הכבאות מתבקשים על ידי משטרת ישראל או מחלקת רישוי
עסקים ברשות המקומית לתת התייחסות לנושא בטיחות האש באירוע ללא קשר
לצפי הקהל באירוע
"מטען אש"-חומר בעירה או חומר העשוי לשמש כחומר בעירה באירוע ציבורי, לצרכי בישול,
חימום מזון, תפאורה, ריהוט, תאורה, ופירוטכניקה, אשר אינם נישאים ע"י
הקהל המשתתף באירוע
"סידורי כבאות"-ציוד, מתקנים, וחומרים המשמשים למניעת דליקות, לכיבוין, למניעת התפשטותן,
לאזעקה מפניהן או להצלת נפש ורכוש, הכל בהתאם לתקן, ובאין תקן–בהתאם
להוראות המפקח;
"תקן"-תקן ישראלי ותקן רשמי כמשמעותם בחוק התקנים, התשי"ג-1953

4 .בטיחות אש-סיווג האירועים
1.4 .א'-אירועים במקומות המאושרים ע"י שרותי הכבאות ובהתאם ליעוד המבנה.
2.4 .ב'-אירועים במקומות המאושרים ע"י שרותי הכבאות, כאשר האירוע חורג מהיעוד שלשמו
הוקם המבנה.
3.4 .ג'-אירועים תחת כיפת השמיים )לדוגמא–יערות,פארקים,נחלים וכיו"ב מקומות שאינם
מחויבים באישור כבאות קבוע(.
5 .דרישות שרותי הכבאות
1.5 .סיווג א' מקומות מאושרים–ללא דרישות נוספות-באירועים שמתקיימים במתקני קבע
המאושרים ע"י שרותי הכבאות ובהתאם לייעודם,לא נדרשים אמצעים וסידורי כבאות
נוספים ולא נדרשת אבטחה במתקן. בהעדר אישור כבאות תקף, לא יאושר האירוע. כחריג
יוכל להיחשב מתקן הנמצא בהליך להשלמת דרישות הכבאות ובכפוף לשיקול מפקד
השרות לקביעת אמצעים חלופיים.
2.5 .סיווג ב' מקומות מאושרים ע"י שרותי הכבאות, כאשר האירוע חורג מהיעוד שלשמו הוקם
המבנה– מקרה זה נדרשת חוות דעת מקדימה של שרותי הכבאות )הגשת תכנית בטיחות( חוות
הדעת תוגש ע"י היזם לאישור שרותי הכבאות.דרישות שרותי הכבאות יהיו בהתאם ליעוד
המבוקש ועל פי התקנות וההוראות הקיימות. ביצוע הדרישות יאפשר מתן אישור לאירוע.
חלופות לאמצעים וחומרי כיבוי ישקלו ע"י מפקד השרות בהתאם לסיכונים ומטעני האש
באירוע. תנאי בסיס לתחילת התהליך כמתואר לעיל הינו אישור כבאות תקף למתקן בהתאם
לייעוד.
3.5 .סיווג ג' אירועים ציבוריים המתקיימים תחת כיפת השמיים )כגון-יערות,פארקים,נחלים
ואתרים שאינם מחויבים באישור כבאות קבוע(-דרישות הכבאות יקבעו בהתאם לאופי האירוע
והסיכונים שמתקיימים בו ובהתאם לטבלה הבאה:

הערות לטבלה
1 )ברז שריפה "2 משמעותו במרחק שלא יעלה על 30 מטר מהבמה/סיכוני אש בספיקה של 250 ל/ד בלחץ שבין
2 – 7 אטמ' ובצמוד לו 2 זרנוקי 2 "ומזנקי "2 ובתנאי שייתן כיסוי מלא לשטח מבנה האירוע.
2 )ברז שריפה 3 "משמעותו המצאות במרחק שלא יעלה על 100 מטר מהבמה/סיכוני אש בספיקה של 500 ל/ד
ובלחץ שבין 2 – 7 אטמ' )ת"י 448.)
3 )בכל המצבים לעיל, בצמוד לברז שריפה "3 יש לוודא המצאות ציוד כיבוי כמפורט: 4 זרנוקי "2 ,מזנק "2,
מעבר שטורץ 2 – 3 וגלגל לפתיחת ברז השריפה.
4 )סיכוני אש מיוחדים ואחרים הינם כל שאר הסיכונים שלא הוגדרו ונדרש ביצוע הערכת סיכונים ומחייבים
כאמור שיקול דעת מפקד השרות.
5 )במידה ובאירוע אחד מתקיימים התנאים של כמה עמודות יש לדרוש את ציוד הכיבוי המצטבר של אותן
עמודות.
6 )בכל אירוע בעל צפי רב משתתפים מפקד השרות ייתן דעתו לעניין דרכי גישה או לחילופין הקצאת רכב
כיבוי לאפשרות שתידרש התערבות שרותי כבאות באירוע לא צפוי.
6 .דרישות נוספות בתחום מניעת הדליקות
1.6 .תכנית הבטיחות לאירוע – יזם האירוע יגיש לבדיקת שרותי הכבאות תכנית בטיחות
בצירוף טופס בקשה לאישור אירוע )נספח א'( שבועיים לפחות טרם מועד האירוע.
2.6 .תכנית בטיחות תכלול תרשים מתחם האירוע )תכנית פיתוח שטח(,בקנה מידה 250:1 .על גביו
יפורטו הנושאים הבאים:
1.2.6 .שטח הנכס וגבולותיו.
2.2.6 .הדרכים הגובלות עם הנכס ומפלסיהן,תוך פירוט שמות הרחובות וסוג סלילתם.
3.2.6 .כל בניין הנמצא במרחק 10 מטר מגבולות הנכס.
4.2.6 .עצמים שיש בהם להפריע את הפעלת רכבי הכיבוי )לדוגמא: עמודי חשמל,עמודי
תאורה וכו'(.
5.2.6 .על גבי התוכנית יסומנו דרכי הגישה לרכב כיבוי והצלה.
6.2.6 .קווי צנרת המים כולל פרוט קוטר הצנרת ומיקום ברזי הכבוי אש, ברזי הסנקה
ומגופים.
7.2.6 .אמצעי כיבוי וסידורי מניעת דליקות.
8.2.6 .חומרים דליקים )נוזלים ומוצקים( ושימוש בגפ"מ.
.חשמל מתקני. 6.2.9
10.2.6 .יציאות וכניסות )דרכי מילוט(
11.2.6 .אפיון הפעילות במתחם )מושבים,במה,שולחנות וכו'(.
12.2.6 .באירועים המתפרסים על שטח גדול תוגש בנוסף תכנית סביבה בקנ"מ 500:1/1000:1
13.2.6 .לתרשים תצורף תוכנית הבטיחות )הנחיות תכנון( של יועץ הבטיחות לאירוע
3.6 .אישורים הנדרשים בנוסף לתכנית הבטיחות, אותם יש להציג טרם הנפקת אישור שרותי
הכבאות:
1.3.6 .אישור תקניות מערכת החשמל.
2.3.6 .אישור יועץ בטיחות.
3.3.6 .אישור מהנדס קונסטרוקציה.
4.3.6 .אישור ספיקות ולחצים )אופיין רשת מים(.
5.3.6 .אישור כי חומרי הבניה מתאימים לנדרש בתקן ישראלי 921.
6.3.6 .אישור הדרכה ממדריך מוסמך לכיבוי אש.
7.3.6 .אישור מתקין גז ברמה 2 על התאמת המתקן לדרישות ת"י 158 ועל תקינות המערכת
)כנדרש בסעיף 7.6 בהמשך(.

4
4.6 .עם קבלת תכנית הבטיחות כמפורט לעיל,יפרט בכתב מדור מניעת דליקות את פרוט דרישות
שרותי הכבאות לקיום האירוע.
5.6 .בטרם תחילת האירוע ובמועד הסמוך ביותר לפתיחתו,תיערך ביקורת מניעת דליקות בשטח
האירוע לבדיקת ישום סידורי הכבאות הנדרשים.
6.6 .לאחר קיום כל התנאים המצוינים לעיל יונפק אישור סופי שרותי הכבאות וההצלה לקיום
האירוע.
7.6 .בטיחות בשימוש בגז בישול )גפ"מ- גז פחמימני מעובה(
בהתאם לת"י 5688 חלק 2 סעיף 2.21.5 לא יעשה שימוש בגז בישול ללא אישור מתקן גז
ברמה 2 לפחות על התאמת המתקן )המערכת( לדרישות התקן הישראלי ת"י 158 ועל
תקינות המערכת, וינקטו אמצעים המיועדים להבטיח כי לא תהיה פגיעה במערכת הגז,
בצנרת ובחיבורים במהלך האירוע.
חיבורי הגז יהיו בהתאם לדרישות התקן הישראלי ת"י 158 ,באירוע הנמשך יותר מיום
אחד תיבדק מערכת הגז מדי בוקר על ידי מתקין גז כנזכר לעיל.
מכלי גפ"מ נייחים )צוברים( ימוגנו ויטופלו כמפורט בתקן הישראלי ת"י 158 ,מכלי גפ"מ
מיטלטלים )גלילים( יותקנו במבנה מגן כנדרש בתקן הישראלי ת"י 158 ,או ימוגנו
באמצעות שקי חול, לוחות פח, מבנה בטון וכדומה עד ל-%75 מגובהם בתוספת כיסוי
עילי, או יוטמנו בקרקע.
יינקטו אמצעים מספיקים כדי למנוע גישת אנשים לא מורשים למכלי הגפ"מ הנייחים
והמיטלטלים, באמצעות גידור ושילוט מתאימים, מכלי הגפ"מ לא ימוקמו במרחק קטן
מ-3 מ' מאש גלויה, ולא במרחק קטן מ-1 מ' מציוד חשמלי.
8.6 .הפעלת זיקוקין דינור:
1.8.6 .חל איסור על הפעלת זיקוקין במבנים סגורים, המשמשים לשמחות ואירועים, כגון:
אולמות שמחה, גני אירועים ודיסקוטקים.
2.8.6 .תותר הפעלת פירוטכניקת במה בבתי עינוג כהגדרתם בתקנות שירותי כבאות, כגון:
תיאטראות, אולמות קונצרטים, בתי קולנוע, קרקסים ואולמות מופעים אחרים,
בתנאי שהפעלת הזיקוקין תתבצע ע"י מפעיל זיקוקין מוסמך בלבד.
הדרכה. 6.9
1.9.6 .באירועים שקיימות דרישות שרותי הכבאות יכללו גם דרישות להמצאות ציוד לכיבוי
אש במקום האירוע דוגמת מטפים,זרנוקים,מזנקים וכיוצ"ב, תתבצע הדרכה לנציגים
מטעם האחראים על האירוע אשר ישמשו כצוות חירום.
2.9.6 .הדרכה זו תועבר ע"י מי שעבר לפחות אחת מההכשרות / ההסמכות הבאות:
1.2.8.5 .הוסמך כמדריך בטיחות ע"י מפקח עבודה ראשי במשרד התמ"ת ועבר
השתלמות "ממונים לבטיחות אש" במוסד לבטיחות ולגהות או במוסד
אחר המוכר למטרה זו ע"י משרד התמ"ת.
2.2.8.5 .יוצא מערך הכבאות בוגר קורס מדריכים מטעם ביה"ס הארצי לכבאות
והצלה.
3.9.6 .הדרכת העובדים תכלול, בין השאר, את הנושאים הבאים:
1.3.9.6 .הכרת סיכוני האש במקום, ובכלל זאת: מושגים בסיסיים בהתנהגות
האש,התאמת חומרי הכיבוי לסוגי השריפות,בטיחות וסכנות במקום
דליקה, התנהגות נכונה בשעת שריפה,העשן וסכנותיו,כיבוי אדם בוער.
2.3.9.6 .הפעלת אמצעי הכיבוי )מטף מיטלטל, זרנוקים ומזנקים, וכל אמצעי
הכיבוי הנמצאים / מותקנים במקום(.
3.3.9.6 .נוהל תגובה לאירוע חירום באירוע.
4.9.6 .משטרת ישראל והגורמים האחרים נותני האישור, עשויים לדרוש הדרכת העובדים גם
בתחומים / תכנים נוספים הקשורים בשמירת שלומו ובטיחותו של הקהל.
נושאי\תחומי ההדרכה, והדרישות להכשרת\הסמכת המדריך לנושאים אילו, אינם
מעינינו של נוהל זה.
5
7 .מבצעים – תהליך האבטחה בהיבט המבצעי ואפיון פקודת מבצע:
1.7 .לאחר אישור מפקד השרות, יעביר מדור מניעת דליקות למדור מבצעים דיווח בדבר אירוע
האבטחה תוך ציון מועד האירוע, מהות האירוע, צפי משתתפים ודרישות שרותי הכבאות.
הדיווח יועבר בפרק זמן של עשרה ימים לפחות טרם מועד האירוע.
2.7 .קצין המבצעים יכין על סמך הדיווח הנ"ל פקודת מבצע לאירוע האבטחה אשר תכלול: מהות
האירוע,מועד האירוע, צפי משתתפים,שעת התחלה,שעת סיום משוערת, שם האחראי מטעם
המארגנים ודרכים לאיתורו, רכב הכיבוי המוקצה לאבטחה, מפקד צוות האבטחה, אנשי
הצוות, מתנדבים, אמצעי הקשר, מיקום רכב הכיבוי, שעת ההתייצבות במקום האבטחה ופרוט
דרישות שרותי הכבאות לאירוע. דוגמא לפקודת מבצע – מצ"ב בנספח.
3.7 .בנוסף לאמור לעיל במקרה של תהלוכת לפידים יכללו בפקודה גם הפרטים הבאים: מקום
תחילת התהלוכה, מסלול התהלוכה, נקודת הסיום ומיקום אתר כיבוי הלפידים.
4.7 .אל פקודת המבצע יצורף נספח בטיחות עם הנחיות בטיחות לאירוע כתובות אש, תהלוכת
לפידים וכו'.
5.7 .פקודת המבצע תופץ ע"י הקמב"צ למפקד משמרת הכבאים ביום האבטחה, למפקד השרות
וסגנו, למדור מניעת דליקות, למשטרת ישראל, לרשות המקומית. שבוע ימים לפני מועד
האירוע, תפורסם הפקודה בלוח מודעות כבאים / חדר מבצעים.
6.7 .ביום האירוע, בטרם היציאה לאבטחה, יתדרך מפקד המשמרת הכבאים את הצוות היוצא
לאירוע בפרטי פקודת המבצע וישנן בפניהם את הוראות הבטיחות.
7.7 .היציאה לאירוע האבטחה תתבצע במדי עבודה רשמיים )חולצה ב', כובע עבודה, מכנס דגמ"ח
ונעלי כבאים( ובהופעה ייצוגית ומסודרת תוך שמירה והקפדה על תדמית חיובית.
8.7 .בשעת האירוע האבטחה ילבשו אנשי הצוות את אפוד הזיהוי האדום ובהתאם לשיקול דעתו
של מפקד הצוות ישלימו מיגון נוסף בהתאם לאופי האירוע.
9.7 .מפקד צוות האבטחה יחבור בהגיעו לאירוע האבטחה לאיש הקשר מטעם האירוע, יבצע עימו
סיור בשטח ויוודא כי כל דרישות הכבאות כפי שצוינו בפקודת המבצע מתקיימים במקום.
10.7 .במידה ונתגלה פער בין דרישות הכבאות ליישום בשטח, יעדכן מפקד הצוות את מפקד
המשמרת ויתייעץ עימו בנוגע לאפשרות שלא לאשר את קיום האירוע, ההחלטה מחייבת
אישור מפקד השרות.
11.7 .במידה ומתקבלת החלטה שלא לאשר את קיום האירוע, יפנה מפקד הצוות לקצין המשטרה
האחראי במקום ויעדכנו כי שרותי הכבאות אינם מאשרים קיוםהאירוע.
12.7 .במהלך האירוע יאובטח רכב הכיבוי החונה בסדי עצירה וצוות הכבאים יהיה אחראי על שמירת
הציוד אשר ברכב.
13.7 .במידה ותידרש תזוזת רכב הכיבוי בשעת האירוע יש להקפיד על תנועה זהירה ומבוקרת תוך
התחשבות בקהל הרב שמסביב.
14.7 .צוות האבטחה יעזוב את מקום האבטחה לאחר פיזור קהל המשתתפים ובתאום עם מנהל
האירוע/המפקד המשטרתי במקום.
8 .שת"פ משטרת ישראל –שרותי הכבאות
1.8 .האחריות הכוללת לאירועים ציבוריים הינה על משטרת ישראל ו/או הרשות המקומית-רישוי
עסקים.
2.8 .בהעדר מטעני אש באירוע, לא תידרש אבטחה של שירותי הכבאות במקום, עם זאת,
בקשה/דרישה של משטרת ישראל להקצאת רכב כיבוי למשימת אבטחה, באירועים בהם אין
מעורבות של מטעני אש, יבחנו בהתאם לנסיבות, במשותף ע"י מפקד המרחב מטעם משטרת
ישראל ומפקד שירות הכבאות.
3.8 .במידה וקיימים חילוקי דעות בין מפקד המשטרה למפקד הכיבוי, יוכרע הצורך באבטחה
באמצעות שירותי הכבאות ע"י מפקד שרותי הכבאות.
4.8 .במקרים בהם יבקש מפקד המרחב לערער על החלטת מפקד הכיבוי, יובא הנושא לדיון בפני
ועדת ערר בראשותו של נציב כבאות והצלה או נציג מטעמו ובהשתתפות נציג בכיר ממשטרת
ישראל.

טופס בקשה לאישור אירוע
תאריך האירוע ישוב האירוע
כתובת
מהות האירוע
שעות האירוע צפי משתתפים
סיכונים מיוחדים
שם המבקש טלפון
חתימת המבקש
הערה: לטופס בקשה זה מצורפת תכנית בטיחות מפורטת !
אישור
שרותי הכבאות מאשרים / לא מאשרים קיום האירוע בכפוף לתנאים הבאים:
_____________________________________________________ .1
_____________________________________________________ .2
_____________________________________________________ .3
_____________________________________________________ .4
______________________________________________________.5

7
נספח ב'
פקודת מבצע
אבטחת אירוע הקפות שניות – 4 אוקטובר 7002

ביום חמישי, 2007.10.4 ,יערך לראשונה ברחבת הקניון אירוע הקפות שניות – שמחת תורה.
באירוע צפויים להשתתף 2000 איש.
שרותי הכבאות וההצלה יערכו לאבטחת האירוע מתחילתו בשעה 00:11 ועד לסיומו
בסביבות השעה 00:23.
שם האחראי במקום:……………, פלאפון: ………………
להלן פקודת ההערכות וחלוקת הכוחות והמשימות:
א.באירוע האבטחה
רכב כיבוי מסוג "סער" : …….
מפקד הצוות: ………….
אנשי הצוות: …………….
מתנדבים וצופי אש: ………., טל………….
מכשירים נישאים: 11 ,מירס: 1
מיקום רכב הכיבוי: רחוב……. בחזית רחבת הקניון
ב.הערות נוספות
יציאה לאירוע: 45:18 ,התייצבות במקום: 55:18 ,שחרור: בסיום האירוע עם התפזרות הקהל.
היציאה לאירוע הינה בבגדי עבודה )לא בחולצות טריקו( ובהופעה מכובדת.
אנא תשומת לב מוגברת לכל תנועה ו/או חפץ חשוד בשטח האירוע.
דרישות מניעת דליקות: בשטח האיוע ימצאו שני מטפי אבקה 6 ק"ג בסמוך לבמה ראשית.
באחריות מחלקת הפיקוח לשמור מקום חניה לרכב הכיבוי בחזית רחבת הקניון.
הנחיות בטיחות
בברכת חג שמח,

קצין מבצעים
1.העתקים
מפקד + סגן + מניעת דליקות
משטרת ……..
מנכ"ל עיריית …………..
מנהלת אירועים עירית ………….
מנהל הפיקוח העירוני
מפקד משמרת א'
לוח מודעות מבצעים

כתבות נוספות בתחום

אנו שמחים להביא בעמוד זה מידע לתועלת הציבור. יחד עם זאת התכנים אינם מהווים עצה, המלצה או את עמדת האתר , ועל כל משתמש לבחון את המידע ולשקול איזה שימוש ראוי לעשות בו, רשימה זו אינה ממצה ואינה תחליף לייעוץ משפטי. אין באמור לגרוע מהאמור בתקנון האתר, לרבות בנוגע להגבלת אחריות. מערכת פורטל סייפטי נט עושה כמיטב יכולתה להביא בפניכם חדשות , כתבות ,מחקרים וידיעות מהארץ ומהעולם בפורטל המון אינפורמציה בתחום הבטיחות בכל הצעה בקשה רעיון נשמח באם תיצרו קשר

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

בוא נשמור על קשר!

נשמח לעדכן אותך בחדשות ובהצעות האחרונות שלנו 😎

אנחנו לא שולחים ספאם! למידע נוסף ניתן לקרוא את מדיניות הפרטיות שלנו.