בטיחות אש בחניונים – ציוד כיבוי בחניונים

andrey-kirov-i7qsJX0Ym44-unsplash

1 .הגדרות
בהוראה זו –
"המפקח" – מפקח כבאות ראשי כמשמעותו בסעיף 22 לחוק;
"חומר בעיר" – חומר אשר טמפרטורת ההתלקחות שלו 800º צלסיוס או נמוכה יותר;
"חניון" – מגרש או בנין המיועד כולו או חלקו לחניית כלי רכב ובלבד שכלי רכב אלה אינם
מובילים חומרים מסוכנים.
"חניון ביער או
בחורשה" – חניון הנמצא בתוך יער או חורשה או במרחק שאינו עולה על 25 מטרים מיער או
מחורשה;
"חניון מאויש" – חניון שנמצא בו אדם מטעם המחזיק לפחות בחלק משעות היממה;
"חניון סגור" – חניון מקורה או מקורה בחלקו, למעט קומה בחניון שכל שטחה אינו מקורה;
"חניון פתוח" – חניון שכל שטחו אינו מקורה או קומה בחניון שכל שטחה אינו מקורה;
"חניון מקורה
פתוח" – בחניון מקורה פתוח, הקירות החיצוניים יהיו פתוחים לאוויר החופשי ב- %40
משטחם בכל מפלס. אורכם הכולל של פתחים אלה לא יפחת מ- %40 מהיקף
הקירות או, לחילופין, הפתחים ימוקמו באופן אחיד בשני קירות נגדיים. החלק
התחתון של הפתח לא יהיה בגובה נמוך מ- 80.1 מ'.
"כניסה קובעת
לבניין" – כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה )חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות
1 ובהיתרים(, התשנ"ב-1992
;
"סידורי כבאות" – ציוד, מתקנים, וחומרים המשמשים למניעת דליקות, לכיבוין, למניעת
התפשטותן, לאזעקה מפניהן או להצלת נפש ורכוש, הכל בהתאם לתקן, ובאין
תקן – בהתאם להוראות המפקח;
"קומת עמודים
מפולשת" – קומת עמודים מפולשת, כהגדרתה בפרט 1.00.1 לתוספת השלישית בתקנות התכנון
2 והבניה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל-1970
, ובלבד שהיא פתוחה
לחלוטין לפחות משני צדדיה;
"תקן" – תקן ישראלי ובהיעדר תקן כאמור – תקן של האגודה הלאומית האמריקנית
להגנה אש NFPA ,הדן בנושאים השייכים לשירותי הכבאות וההצלה.
2 .התקנת סידורי כבאות
1.2 .בעל חניון והמחזיק בו חייבים להתקין בחניון סידורי כבאות כמפורט בנספח א' להוראה זו
ולהחזיקם במצב תקין וזמין לשימוש בכל עת.

2.2 .הדרישות המפורטות בנספח א' אינן חלות כאשר החניון הנו חלק ממבנה מעורב. במקרה זה,
הדרישות לציוד ומערכות בטיחות אש יהיו בהתאם לדרישות המחמירות בין השימושים השונים
במבנה, למעט נושא מערכת גילוי האש, שהתקנתה בחניון לא תידרש כלל.
3.2 .במטרה לתת מענה לסיכונים הנובעים מכניסה אפשרית של רכב מונע בגפ"מ לחניון סגור / תת
קרקעי, חייבים בעל חניון סגור / תת קרקעי והמחזיק בו להתקין בחניון זה בנוסף לאמור בסעיף
1.2 לעיל סידורי כבאות כמפורט בנספח ב'.
במקרה שלא יותקנו סידורי הכבאות המפורטים בנספח ב' וכן עד להתקנתם )במידה ובעל החניון /
המחזיק בו החליט להתקינם(, תיאסר כניסת כלי רכב מונעים בגפ"מ לחניון מסוג זה ובעל החניון
והמחזיק בו יציבו שלט "אסורה כניסת רכבים מונעים בגפ"מ". השלט יוצב במקום בולט לעין
בכניסה לחניון.
3 .ניקיון
מחזיק חניון אחראי לניקיונו מעשבים ומכל חומר בעיר.
4 .שילוט
בעל חניון פתוח והמחזיק בו יתקין שילוט, האוסר על הבערת אש בתחום החניון בצבעים בולטים
ובגודל אות של 25 מ"מ לפחות, השילוט יותקן במקומות בולטים בחניון ויוחזק במצב תקין בכל
עת; רשות הכבאות רשאית לתת לבעל החניון ולמחזיק בו הוראות בנוגע לשילוט ומקומות התקנתו.
5 .פטור
רשות הכבאות רשאית ליתן פטור מהתקנת ברזי כיבוי למחזיק ולבעלים של חניון פתוח לא מאויש,
הנמצא במרחק העולה על 100 מטרים מתשתיות מים ובלבד ששטחו אינו עולה על 3000 מ"ר ולא יחנו
בו רכבי משא עם ציוד או עם חומרים מסוכנים.
6 .ערר על דרישת רשות כבאות
1.6 .בעל חניון או המחזיק בו שקיבל דרישה בכתב מרשות כבאות בנוגע לנקיטת סידורי כבאות
שדרשה לפי לשיקול דעתה בהתאם להוראות אלה, רשאי לערור על הדרישה בכתב בפני המפקח
תוך 30 ימים מיום קבלת הדרישה.
2.6 .המפקח רשאי לאשר את דרישת רשות הכבאות, לשנותה או לבטלה.
3.6 .החלטתו של המפקח בערר תהא סופית.

נספח א'
בנספח זה –
"ברז כיבוי "3 – "ברז כיבוי בקוטר של "3 שספיקתו 450 ליטר לדקה לפרק זמן של 60 דקות לפחות, בלחץ
אופטימאלי של 4 אטמוספרות, באופן ששינויים בלחץ לא יביאו לעלייתו מעל 7
אטמוספרות או לירידתו מתחת ל-2 אטמוספרות;
"מטפה כיבוי" – מטפה כיבוי המכיל אבקה שמשקלה 6 ק"ג;
"עמדת כיבוי" – עמדה הכוללת:
)1 )ברז כיבוי בקוטר של "2 שספיקתו 250 ליטר לדקה לפרק זמן של 60 דקות לפחות,
בלחץ אופטימאלי של 4 אטמוספרות, באופן ששינויים בלחץ לא יביאו לעלייתו מעל
7 אטמוספרות או לירידתו מתחת ל-2 אטמוספרות;
)2 )גלגילון שאורכו 25 מטר שספיקתו 45 ליטר לדקה;
)3 )שני זרנוקים בקוטר של "2 ,שלהם מזנק בקוטר של "2;
)4 )מטפה כיבוי .
"גלגלון כיבוי" – ברז כיבוי הכולל צינור לחץ "4/3 ובאורך 25 מטרים עם מזנק צמוד. הספקת המים לגלגלון
כיבוי תהיה בכמות 45 ליטרים לדקה.
במקרה של חניון, המקורה בחלקו יש לבחון האם החלק המקורה של החניון עונה להגדרה "חניון מקורה
פתוח" או "חניון סגור" עפ"י שטח הפתחים בהיקף החלק המקורה עפ"י הפירוט שהגדרה "חניון מקורה
פתוח". סידורי הכבאות ייקבעו בהתאם לסיווג החניון עפ"י המבחן הנ"ל.
4

בחניון סגור תת קרקעי, ששטחו עולה על 200 מ"ר, תותקן מערכת שליטה בעשן בהתאם למפורט בתקנות
התכנון והבניה, חלק ג' – פרק ה'.

 

0
נספח ב'
בחניונים סגורים / תת קרקעיים ששטחם עולה על 200 מ"ר בהם תותר כניסה לכלי רכב מונעים בגפ"מ
יותקנו אחד הסידורים הבאים:
1 מערכת אוורור, שתפעל בכל שעות פעילות החניון.
1.1 אפיון מערכת האוורור:
1.1.1 8 החלפות אוויר בשעה עבור כל מפלס סגור בחניון.
2.1.1 יכולת יניקה לפחות עד %20 מנפח האוויר בחניון, ממפוחים בגובה שלא יעלה על 15 ס"מ
מהרצפה, כשהמרחק בין נקודות היניקה בגובה זה לא יעלה על 16 מ'.
3.1.1 תכנון המערכת יבטיח כי במסלול מעבר האוויר לא יימצא / ייווצר ניצוץ.
4.1.1 חיבור המערכת למערכת הספקת חירום, אשר תבטיח את פעולתה גם בעת הפסקת חשמל.
2 מערכת אוורור שתופעל ע"י גלאי גפ"מ:
1.2 אפיון מערכת גלאי הגפ"מ:
1.1.2 גלאי הגפ"מ יפעלו בכל שעות פעילות החניון.
2.1.2 פריסת מערכת גלאי הגפ"מ תתבצע בהתאם להוראות היצרן או תקן בינלאומי מקובל.
3.1.2 התקנה בגובה של עד 15 ס"מ מעל רצפת החניון ובפריסה שלא תפחת מגלאי אחד לכל 400
מ"ר או שהמרחק בין גלאי לגלאי לא יעלה על 20 מ'.
4.1.2 הגלאים יתאימו לתקן בינלאומי מקובל.
5.1.2 הגלאי יכוון לערך של LEL% 25 ועליה מעבר לריכוז זה תגרום לגלאי להפעיל את מערכת
האזעקה ואת מערכת האוורור בחניון.
6.1.2 גלאי הגפ"מ יחוברו לרכזת גלאים ממוענת.
7.1.2 במקרה של תקלה במערכת האוורור ו/או גלאי הגפ"מ, לרבות הפסקת פעולתם, תופעל
התראה מיידית על כך בחדר מפעיל החניון. במקרה זה תיאסר מיידית כניסת רכבים
מונעים בגפ"מ לחניון.
8.1.2 גלאי הגפ"מ יחוברו למקור אספקת חירום, אשר יבטיח פעולתם גם בעת הפסקת חשמל.
9.1.2 התקנת המערכת תאושר ע"י מעבדה מאושרת.
10.1.2 תחזוקת מערכת גלאי הגפ"מ תבוצע עפ"י הוראות היצרן ע"י גורם מקצועי, שהוסמך על
ידו.
2.2 אפיון מערכת האוורור:
1.2.2 מערכת האוורור תחובר למערכת גלאי הגפ"מ ותופעל אוטומטית על ידה.
.לעיל 1.1 בסעיף למפורט בהתאם 2.2.2

3.2.2 מערכת היניקה תתחיל לפעול לא יאוחר מ- 15 שניות מקבלת האות מגלאי הגפ"מ.
4.2.2 מערכת האוורור והאזעקה יופעלו אוטומטית כאשר גלאי יחיד במפלס סגור כלשהו ימדוד
LEL% 25 .מערכת האוורור תמשיך לפעול עד לירידת הריכוז מתחת ל- LEL% 25 במשך
רבע שעה.

כתבות נוספות בתחום

אנו שמחים להביא בעמוד זה מידע לתועלת הציבור. יחד עם זאת התכנים אינם מהווים עצה, המלצה או את עמדת האתר , ועל כל משתמש לבחון את המידע ולשקול איזה שימוש ראוי לעשות בו, רשימה זו אינה ממצה ואינה תחליף לייעוץ משפטי. אין באמור לגרוע מהאמור בתקנון האתר, לרבות בנוגע להגבלת אחריות. מערכת פורטל סייפטי נט עושה כמיטב יכולתה להביא בפניכם חדשות , כתבות ,מחקרים וידיעות מהארץ ומהעולם בפורטל המון אינפורמציה בתחום הבטיחות בכל הצעה בקשה רעיון נשמח באם תיצרו קשר

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

בוא נשמור על קשר!

נשמח לעדכן אותך בחדשות ובהצעות האחרונות שלנו 😎

אנחנו לא שולחים ספאם! למידע נוסף ניתן לקרוא את מדיניות הפרטיות שלנו.