דוח עתודות הבנייה הירוקה בישראל לשנת 2021

tree-gecaab000f_640

בונים ירוק: דוח עתודות הבנייה הירוקה בישראל לשנת 2021 של המשרד להגנת הסביבה מצביע על עלייה בשיעור התוכניות המחייבות בנייה ירוקה שאושרו בוועדות התכנון; בשנה זו אושרו 40 אלף יחידות דיור ירוקות – כ-28% מסך היחידות בתוכניות הרלוונטיות; ירידה חדה של 41% בהיקף התוכניות ליחידות ירוקות שאושרו לבנייה בסמכות הוותמ"ל

 

השרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג: "בנייה ירוקה הכרחית למאבק שלנו במשבר האקלים, הן בהיבט של איפוס פליטות גזי חממה, והן בהיבט של היערכות מתאימה לשינויים הצפויים ואלה שכבר מתרחשים. התקנות המחייבות שנכנסו לתוקפן השנה, בדחיפה של המשרד להגנת הסביבה, יגבירו את קצב המעבר לבנייה ירוקה בישראל. בנייה זו תאפשר לכולנו גם לחסוך כסף וגם לשפר את איכות החיים ולהתאים את הבתים והמבנים שלנו להתחממות הגלובלית ולשינויים הנלווים לה"

 

? לדוח עתודות הבנייה הירוקה של המשרד להגנת הסביבה: https://did.li/hDgrl

 

המשרד להגנת הסביבה מפרסם את דוח עתודות הבנייה הירוקה בישראל לשנת 2021, המציג את מידת הטמעת הדרישה לבנות לפי תקן בנייה ירוקה בתוכניות בניין העיר – זאת בסמוך להפיכת התקן למחייב וכניסתם לתוקף של תקנות הבנייה הירוקה בחודש מארס 2022.

 

המשרד להגנת הסביבה פעל להחלת תקנות הבנייה הירוקה כמחייבות בחוק, ואלו אומצו על ידי המועצה הארצית לתכנון ובנייה, וצפויות להוביל למהפכה שתשפיע על ענף הבנייה ועל תושבי מדינת ישראל.

 

את הדוח חיברו אדר' רן אברהם, מנהל אגף בנייה ירוקה, תקינה ותיווי במשרד להגנת הסביבה ורוית מזרחי מהאגף. את ממצאי הדוח עיבדו במשרד להגנת הסביבה מנתונים שמסר מִנהל התכנון ומאתר תכנון זמין. במסגרת הדוח נערך ניתוח מפורט שכלל 352 תוכניות בניין עיר (תב״עות) רלוונטיות מתוך 2,248 התוכניות שאושרו בשנה.

 

דוח עתודות הבנייה הירוקה לשנת 2021 מצביע על מגמת שיפור בשיעור התוכניות המחייבות בנייה ירוקה שאושרו בוועדות התכנון – 21% מכלל התוכניות לעומת 17% בשנה הקודמת, וחיוב בבנייה ירוקה של כ-40 אלף יחידות דיור. עוד עולה מהדוח של המשרד, כי כבר כיום בנויות בישראל מעל ל-25 אלף יחידות דיור ירוקות ועוד כ-50 אלף נמצאות בהליכי תכנון ובנייה.

 

ענף הבנייה בישראל אחראי ליותר מ-33% מפליטות גזי החממה במשק ולכ-66% מסך צריכת החשמל המתבססת על ייצור בתמהיל אנרגיה מזהם. בנייה ירוקה בסיסית מייעלת לפחות ב-20% את צריכת החשמל ומקטינה את פליטות גזי החממה, ולכן היא מהווה נדבך מרכזי באסטרטגיית המעבר של מדינת ישראל לכלכלה דלת פחמן.

 

כפי שנעשה בניתוח הנתונים בשנים הקודמות, מימוש התוכניות צפוי בשנים הבאות ומשמש עתודה ואמצעי לחיזוי של היקפי הבנייה הירוקה העתידית בישראל. בדוחות עתודות הבנייה הירוקה של המשרד נבחנים נתונים להשוואת השנים האחרונות בפרמטרים שונים, בהם מספר התוכניות, שיעור התוכניות, מספר יחידות הדיור ושיעורן, חלוקה של הנתונים בין רשויות ערי פורום ה-15 לשאר הרשויות וחלוקה בין פעילות הוועדות המחוזיות והוועדות הארציות לתכנון בתחום זה.

 

מסקנות עיקריות מדוח עתודות הבנייה הירוקה של המשרד להגנת הסביבה לשנת 2021:

 

  • מהדוח ניכרת ירידה חדה בהיקף התוכניות שאושרו לבנייה בסמכות הותמ"ל, שעמדה על כמחצית ביחס לשנה הקודמת – דבר שהתבטא בירידה בשיעור של 41% ביחידות הדיור הירוקות. עיקר פעילות הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה (הותמ"ל) מתמקדת בערים שאינן חלק מפורום ה-15. הסבר לירידה ניתן לייחס גם לפקיעת תוקף חוק הותמ"ל שחלה ביוני 2021 אשר הותירה את חותמה ואף להפסקת הפעילות עד לאישור ההארכה במליאת הכנסת באוגוסט 2021. שינויים אלו הובילו לירידה ניכרת במספר התוכניות שאושרו בסמכות זו בכלל, וברשויות אלו בפרט.

 

נוסף על כך, הימשכות השיבושים בעבודתם הסדירה של מוסדות התכנון, המיוחסת לגלי הקורונה של שנת 2021, נתנו גם הם את אותותיהם. אלו, באו לידי ביטוי במגמת הירידה הכוללת במספר יחידות הדיור שאושרו במצטבר באותה שנה – הפרש העומד על כ-100 אלף יחידות דיור לעומת השנה שקדמה לה.

 

  • כפועל יוצא, שיעור יחידות הדיור הירוקות בערים שאינן חלק מערי פורום ה-15 ירד גם הוא. ואולם, חלה במקביל עלייה בשיעור יחידות הדיור הירוקות ברשויות הפורום כחלק מהמאמץ להטמעת התקן, אף שלא חל שינוי בשיעור התוכניות הירוקות בערים אלו. בהשוואה לשנת 2020 נוצרה ירידה קלה בשיעור הכללי של יחידות הדיור הירוקות (1%) ומספרן המוחלט בשנת 2021 עמד על כ-40 אלף יחידות.

 

אף שהצמצום בשיעור יחידות הדיור שנקבעו ירוקות היה מזערי, נצפתה עלייה קלה בהיקף של מ"ר בתוכניות הירוקות – 25% לעומת 24% בשנת 2020. בבחינת ייעוד השטח לבנייה ניתן לקבוע כי מחצית מהיקפם של מ"ר ירוקים שאושרו היא לבנייה למגורים.

 

  • ההערכה היא כי המגמות העולות מנתוני הדוח בשנה זו מצביעות על השפעת כניסתן לתוקף של תקנות הבנייה הירוקה על פעילות ועדות התכנון בשנה שקדמה להן. החלטת המועצה הארצית לתכנון ולבנייה לחייב את תקן הבנייה הירוקה (פורסמה במארס 2020 ונכנסה באופן הדרגתי החל ממארס 2022) השפיעה באופן מצנן על ועדות התכנון בשנת 2021 בקביעת חובת בנייה ירוקה בהוראות התוכניות, ביודען כי הנושא חויב בתקנות וימומש בלאו הכי משנת 2022.

 

לכן, אפשר לצפות גם למגמה מעורבת בשיעורי הבנייה הירוקה בדוח על שנת 2022 הצפוי להתפרסם בשנה הבאה, לאחר כניסת הפעימה הראשונה של התקנות לתוקף.

 

  • העלייה בשיעור התוכניות הירוקות בשנת 2021 היא נגזרת של הצעדים שקודמו להובלת הטמעה של התקן החדש בתכנון וניכרת בדוח. בהחלטות מוסדות התכנון ניתן דגש על חשיבות הנושא במרחבי תכנון נוספים (המרחב הכפרי, וביישובים במעגל השני). עוד ניתן דגש לקביעת חובת בנייה ירוקה כאמצעי מרכזי במאמץ המשותף לצמצום ההשפעה על האקלים, להקטנת מפגעי פסולת בניין, לעידוד מחזור, להתייעלות אנרגטית ולקידום כלכלה מעגלית בענף החומרים בכלל והבנייה בפרט.

 

הרחבה – בנייה ירוקה:

 

בנייה ירוקה יכולה לחסוך עד אלפי שקלים בחשמל, מים ובהוצאות שוטפות. מבדיקות ומחקרים שנערכו עולה שבנייה ירוקה מקטינה את התלות בצריכת אנרגיה ובמערכות מיזוג ומשיגה חסכון משמעותי וארוך טווח בהיקפים של 20%-40% בעלויות התפעול של מבנים בקרב משקי הבית והמגזר העסקי.

 

תקנות הבנייה הירוקה, אשר נכנסות לתוקף בשתי פעימות, חלות על כל בקשה לקבלת היתר בנייה להקמת מבנה חדש. הפעימה הראשונה חלה על בקשות בנייה בהיקפים גדולים, ומחייבת מבנים רבי קומות למגורים (29 מטר גובה ומעלה), בנייה מסחרית מהיקף של 5,000 מ"ר ובנייה ציבורית מהיקף של 1,000 מ"ר להיבנות בבנייה ירוקה.

 

בפעימה השנייה, שתחל בספטמבר 2023, תתרחב החובה לכל בנייה רוויה למגורים (בניין הכולל 6 יח"ד ומעלה), ולכל בנייה מסחרית מ-1,000 מ"ר. שתי הפעימות יאפשרו לשוק הנדל"ן ולתעשיית הבנייה להטמיע את דרישות הבנייה הירוקה בהדרגתיות.

 

החלת התקנות בכל בנייה חדשה מהווה צעד נוסף ומשמעותי, לצד שורה של צעדים נוספים, בהיערכות מדינת ישראל למשבר האקלים. משבר האקלים משפיע על האדם והסביבה במספר היבטים, בין היתר, שינויי מזג אוויר תכופים, התארכות ימי שיא קיץ וחורף, מערכות גשם חזקות ופתאומיות אשר יגדילו את התלות במקורות אנרגיה ועוד. בנייה ירוקה מבטיחה שיפור בחוסן של מבנים לשינוי האקלים.

כתבות נוספות בתחום

אנו שמחים להביא בעמוד זה מידע לתועלת הציבור. יחד עם זאת התכנים אינם מהווים עצה, המלצה או את עמדת האתר , ועל כל משתמש לבחון את המידע ולשקול איזה שימוש ראוי לעשות בו, רשימה זו אינה ממצה ואינה תחליף לייעוץ משפטי. אין באמור לגרוע מהאמור בתקנון האתר, לרבות בנוגע להגבלת אחריות. מערכת פורטל סייפטי נט עושה כמיטב יכולתה להביא בפניכם חדשות , כתבות ,מחקרים וידיעות מהארץ ומהעולם בפורטל המון אינפורמציה בתחום הבטיחות בכל הצעה בקשה רעיון נשמח באם תיצרו קשר

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *