הערותיו ל"תזכיר חוק הוראת השעה בענייני תכנון ובניה – נגיף הקורונה "

rawpixel-749494-unsplash

איגוד המתכננים הגיש הערותיו ל"תזכיר חוק הוראת השעה בענייני תכנון ובניה – נגיף הקורונה " – שאמור להיות נדון מחר במועצה הארצית

 

בין הערות האיגוד: אין לאפשר דיון בהתנגדויות ובעררים באמצעות הטלפון או ללא שמיעת המתנגדים * על המוסד התכנוני להעמיד לרשות הציבור

את הכלים הנדרשים להשתתפות מקוונת * יש להוסיף דרכים חדשות ליידוע הציבור בעת בידוד או משבר * יש לאפשר הגשת התנגדויות ללא תצהיר *

יש לקצר את תוקף הוראת השעה לשנה

 

בימים אלו פרסם משרד האוצר תזכיר חוק בענייני תכנון ובנייה (הוראת שעה) (נגיף הקורונה), התש"פ – 2020, אשר מטרתו לצמצם את השפעת מצב החירום ומשבר הקורונה על הליכי התכנון והבנייה. החוק המוצע מיועד לבטל את תקנות שעת החירום שפורסמו ב-25.3.20, והוא אמור להיות נידון במועצה הארצית לתכנון ובניה מחר בבוקר, יום ג ה-4.5.20  ולאחר מכן להיות מועבר להמשך הליך חקיקה.

 

מצ"ב (במסמך נלווה) כלל הערות איגוד המתכננים להצעת החוק, כפי שהועברו היום לידיעת חברי המועצה הארצית. המסמך הינו פרי עבודה משותפת של כלל חברי ועד האיגוד, יחד עם היועץ המשפטי של האיגוד עו"ד ומתכנן אשר כהנא, והוא מתכלל את הערות חברי האיגוד כפי שהתקבלו בהליך שיתוף שערך האיגוד עם חבריו בנושא. על המכתב חתומות יו"ר משותף של האיגוד תמי גבריאלי וסגנית היו"ריות נורית פרופ' נורית אלפסי.

בין ההערות המרכזיות (הפירוט המלא כאמור במסמך המצ"ב):

 

  1. אין לאפשר קיום דיונים בהתנגדויות ובעררים כאשר לא קיימת אפשרות מעשית לקיום הדיון בהיוועדות חזותית

קיום דיון פומבי בהתנגדויות ובעררים הינו מרכיב מהותי ויסודי בשיתוף הציבור בהליכי תכנון ובבסיסו עומד עקרון הדמוקרטיזציה של הליכי התכנון. גם קיום דיונים בהיוועדות חזותית, ללא מתן אפשרות להשתתף באופן אישי, מהווה פגיעה בזכות ההתנגדות ופגיעה בשיתוף הציבור בהליכי התכנון. עם זאת לאור מצב החירום וצרכי השעה להמשיך ולקדם הליכי תכנון, האפשרות לקיום דיונים באמצעות היוועדות חזותית,  במקרה בו אין כל אפשרות לקיום דיון רגיל ובמסגרת הוראת שעה מוגבלת, הינו בגדר הרע במיעוטו.

יש להבהיר כי השתתפות בהיוועדות חזותית כוללת גם את האפשרות של המשתתפים בישיבה (חברי מוסדות התכנון) לראות את המתנגד (באמצעות צילום וידאו) ולא רק לשמוע אותו.

החובה לקיום כל התנאים להשתתפות בדרך של היוועדות חזותית מוטלת על מוסד התכנון בלבד והיא מוחלטת ולא ניתנת לויתור, אין לאפשר קיום דיון בהתנגדויות או בעררים כאשר לא קיימת אפשרות מעשית לקיום הדיון בהיוועדות חזותית. אין לאפשר קיום דיון בהתנגדויות בדרך של שיחה טלפונית או ללא שמיעת המתנגדים כלל.

האחריות ליצירת האפשרות של מתנגד להישמע בדרך של היוועדות חזותית חלה על מוסד התכנון ולא ניתן לפגוע בזכות ההתנגדות במקרה של העדר אפשרות בשל ממצבו של המתנגד, כגון העדר נגישות לאמצעים טכנולוגים בשל מצב כלכלי, בריאותי או מוגבלויות. לכן לצורך קיום דיונים בתקופה הקובעת על מוסד התכנון להעמיד לרשות הציבור את כל הכלים הנדרשים. כך למשל מוסדות התכנון יכולים לדאוג להעמדת חדרים במוסדות ציבור נגישים ובהם כל האמצעים הטכנולוגיים להשתתפות בדיון ונציג (רצוי עובד סוציאלי קהילתי) שידריך בדבר אופן השימוש באמצעים הטכנולוגיים. בהעדר אפשרות של מתנגד להגיע למוסדות הציבור או לצאת מביתו (למשל מתנגד המצוי בקבוצת סיכון) אף להעמיד את האמצעים הטכנולוגיים הנדרשים במקום מגורים של המתנגד.

לעמדת איגוד המתכננים, אין לאפשר קיום דיון בהתנגדויות שלא בדרך של היוועדות חזותית בין אם בשיחה טלפונית ובין אם ללא שמיעת המתנגד.

 

  1. יש לקבוע זכות ערר על החלטת יו"ר מוסד תכנון לקיום דיון ללא השתתפות מתנגד

יש להוסיף בהצעת החוק, באופן מפורש, זכות ערר של המתנגד על החלטת יו"ר מוסד תכנון לקיום דיון ללא השתתפות המתנגד בהיוועדות חזותית. יודגש כי מדובר בזכות נפרדת ולא חלק מזכות הערר על במסגרת התנגדות (ככל שקיימת), תוך הדגשת העובדה כי שמיעת המתנגד במסגרת הליך הערר לא תוכל לרפא את הפגם של אי שמיעת המתנגד בפני מוסד התכנון שדן בהתנגדות.

 

  1. יש להוסיף להצעת החוק הוראות מיוחדות לפרסום הודעות בדבר הפקדת תכניות ובדבר בקשות להקלות ושימושים חורגים בתקופה הקובעת

לאור העובדה כי תזכיר החוק מבקש למנוע המשך הקפאת הליכי התכנון והבניה וקיום דיונים במצב בו קיימות מגבלות משמעותיות על הציבור, מן הדין להתייחס בהצעת החוק גם לאמצעים להגברת מודעות הציבור להליכי התכנון ובכלל זה להפקדת תוכניות בתקופה בה קיימות מגבלות.

בתקופה בה קיימות מגבלות על שהיה במרחב הציבורי או יציאה מבתים על חלק מהאוכלוסייה, הרי שהפרסומים הרגילים שהחוק מחייב בהם (פרסומים בעיתונות וברשומות שהציבור הרחב לא יכול ואינו נוהג לעקוב אחריהן, וכן שלטים במרחב הציבורי) אינם יעילים, והאפשרות של הציבור או חלקו להיחשף למידע בדבר הפקדת תוכניות מוגבל, באופן שעלול לפגוע בזכות הבסיסית של הציבור להשתתף בהליכי תכנון.

לפיכך, לעמדת איגוד המתכננים, במסגרת הצעת החוק ככל שמבקשים לאפשר הפקדת תכניות בתקופה זו יש לקבוע הוראות שיבטיחו חשיפת המידע בדבר הפקדתן, לרבות בדרך של חיוב במסירת הודעות לדירות במבנים בתחום התכנית או בסמוך לתחום התכנית, משלוח הודעות באמצעים דיגיטליים ועוד.

 

  1. יש לאפשר הגשת התנגדויות באופן מקוון ולותר על הצורך לתמיכה בהתנגדות בתקופה הקובעת

לאור העובדה כי תזכיר החוק מבקש למנוע המשך הקפאת הליכי התכנון בתקופה בה קיימות מגבלות על הציבור, יש להקל על האפשרות על הגשת התנגדויות ולאפשר הגשת התנגדויות באופן מקוון על ידי משלוח למוסדות התכנון בדואר אלקטרוני או באמצעות הפקסימיליה. כמו כן, בשל ההמלצות בדבר ריחוק חברתי והחשש של רבים בציבור (במיוחד באוכלוסיות בסיכון) ממפגש עם זרים, אין מקום לדרוש תמיכת התנגדויות המוגשות בתקופה הקובעת בתצהיר שיחתם בפני עו"ד.

  1. יש לקבוע חובה להקלטת וידאו ופרסום ההקלטה באופן מקוון

במסגרת הוראת השעה יש לקבוע הוראה מפורשות המחייבת הקלטת דיונים במוסדות תכנון (לרבות דיונים בהתנגדויות ובעררים) בהקלטת וידאו, אשר תאפשר תיעוד קיום הוראות החוק בכל הנוגע לאפשרות להיוועדות חזותית וכן להורות על פרסום הקלטות אלו באתרי האינטרנט של מוסדות התכנון.

  1. יש לקצר את תקופת הוראת השעה לתקופה של שנה

לעמדת איגוד המתכננים לא הוצג בתזכיר כל נימוק לקביעת תוקף הוראת השנה לתקופה של 3 שנים דווקא ובשעה זו לא ידוע על חשש ממשי להתמשכות מצב החירום במשך תקופה של למעלה משנה מהמועד שבו יחקק החוק. לאור העובדה שמדובר בחקיקה שיש בה פגיעה משמעותית בזכות הטיעון ובשיתוף הציבור בהליכי תכנון, הנחקקת בהליך מהיר ומזורז במיוחד, מן הראוי להגביל את תוקפה של הוראת השעה לתקופה של שנה אחת בלבד. ככל שיתברר שמצב החירום ממושך יותר באופן שיצדיק המשך הפגיעה בשיתוף הציבור לאחר למעלה משנה, ניתן יהיה ליזום הליך חקיקה של הוראת שעה חדשה ובכלל זה מקום לשינויים ולתיקונים לאור לקחים שילמדו מהניסיון מאופן ביצוע הוראת השעה בתקופה זו.

 

  1. אין לבטל את תוקף הקפאת המועדים שנקבעו בתקנות שעת החירום

בסעיף 12 לתזכיר מוצע לקבוע כי תקנות שעת חירום (דחיית מועדים בענייני תכנון ובנייה ותנאים למתן תעודת גמר), התש"ף-2020 יהיו בטלות וכי הוראת השעה תבוא במקומן. הדבר עלול לגרום לכך שהקפאת המועדים שנקבעה בתקנות אלו תבוטל באופן רטרואקטיבי באופן שעלול לגרום לפגיעה בזכויות ציבור שהסתמך על הוראות התקנות. כך למשל, תושבים שהתכוונו להגיש התנגדויות או עררים על החלטות שהתקבלו במהלך חודשים פברואר או מרץ, הסתמכו על הקפאת המועדים שנקבעה בתקנות החירום ולכן לא נערכו להגשת התנגדויות אלא לאחר חלוף התקופה שנקבע בתקנות. הלכה למעשה, תוקפן של תקנות שעת החירום מגיע לסיום ב-24/5/2020 והחוק אינו בא להחליף תקנות אלו אלא מתייחס להארכת מועדים או הקפאת מועדים בעתיד – דהיינו לאחר חקיקת החוק. לפיכך, אין כלל צורך בביטול תקנות שעת החירום.

  1. אין להאריך את חוק הותמ"ל

לעמדת איגוד המתכננים הוראת שעה הנוגעת לתקופת החירום בעקבות נגיף הקורונה אינה המקום להאריך את חוק הותמ"ל ואת סמכות הותמ"ל להמשיך ולדון בתכניות נוספות שיוחלט על הפקדתן במשך 6 חודשים נוספים. לעמדת איגוד המתכננים המשך פעילות הותמ"ל מהווה פגיעה במערכת התכנון ובהיררכיה של מוסדות התכנון ומשום עקיפה לא מוצדקת ולא ראויה של הועדות המחוזיות והמועצה הארצית לתכנון ולבניה.

 

כתבות נוספות בתחום

אנו שמחים להביא בעמוד זה מידע לתועלת הציבור. יחד עם זאת התכנים אינם מהווים עצה, המלצה או את עמדת האתר , ועל כל משתמש לבחון את המידע ולשקול איזה שימוש ראוי לעשות בו, רשימה זו אינה ממצה ואינה תחליף לייעוץ משפטי. אין באמור לגרוע מהאמור בתקנון האתר, לרבות בנוגע להגבלת אחריות. מערכת פורטל סייפטי נט עושה כמיטב יכולתה להביא בפניכם חדשות , כתבות ,מחקרים וידיעות מהארץ ומהעולם בפורטל המון אינפורמציה בתחום הבטיחות בכל הצעה בקשה רעיון נשמח באם תיצרו קשר

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *