מדריך ללולן – מניעת התפשטות שפעת העופות

IMGP7664

א. נוהל פעילויות הלולן בשגרה – לפני גילוי אירוע
הקפדה על בטיחות ביולוגית:
1 .חוות הלולים תהיה מגודרת והלולים בה מרושתים, סגורים ונעולים למניעת
כניסה של צפורים ונברנים.
2 .עובדי הלול הקבועים יצוידו בחליפות המיועדות לעבודה בלול בלבד, במסכות
אבק וציוד מגן חד פעמי מינימלי לתחום הלול.
3 .כניסת מבקרים תיאסר לחלוטין.
4 .בעלי תפקיד שכניסתם הכרחית (רופא ווטרינר, איש טכני, מדריך, מחסנים
וכו'..) יצוידו בחליפות עבודה המיועדות לעבודה בלול בלבד ( רצוי חד פעמי).
5 .כל כניסת ציוד הכרחי (משאיות תערובת, הובלת עופות וביצים , מחיצות
גידור לחיסונים, כלי עבודה וכו') יעברו חיטוי קפדני (בחומרי חיטוי מאושרים ע"י השו"ט) לפני הכנסתם.
6 .ייאסר מעבר של עובדים וציוד בין חוות הלולים אלא לאחר הסרת בגדים
וביצוע מקלחת. בכל מקרה כניסה ללול אחר תעשה רק לאחר חיטוי/מקלחת והחלפת בגדים.
7 .אספקת חומרים הכרחיים ללול (תרופות וכו') תעשה מחוץ ללול, במקום מרוחק מתואם מראש.
8 .להימנע ככל האפשר מפגישות עם מגדלים אחרים ובעלי תפקידים. במידה שהפגישה הכרחית

יש להתקלח ולהחליף בגדים לפני   הכניסה לחווה.
9 .סביבת הלול צריכה להיות נקיה משאריות זבל, נוצות וציוד מתכלה אחר.
כמו כן יש לדאוג להדברת מכרסמים וחרקים, הרחקת חיות מחמד וציפורי בר משטח הלול.
10 .אין להעביר פגרים מחוץ לתחום החווה. יש לשמור במיכל סגור ולכלותם
באזור מסומן בחווה באמצעים המאושרים.
11 .הכנסת אפרוחים ללול והוצאת פטמים ממנו מומלץ שתעשה בשיטת In All
Out All , בהתאם ליכולת המדגריה לספק אפרוחים והמשחטה לשחוט. יש
לשאוף לשיווק עופות ללא שיווקי ביניים (דילול).
12 .בלולי מטילות קלות יש לחדש להקות באורח חד גילי בלול וכן במקבצי
לולים באותו איזור.
13 .הלולן יצטייד בציוד מיגון ייעודי לשפעת עופות על פי הנחיות משרד
הבריאות (אתר משרד הבריאות: il.gov.health.www : (מסיכה (בתקן -N
95 לפחות), משקפי מגן, סרבל, מגפיים וכפפות ניטריל.
14 .באחריות הלולן להקפיד על כללי בטיחות ביולוגית – כך נמנע את התפשטות
המחלות.

רישום ותיעוד הפעילות בלול
1 .רישום כניסה ויציאת מבקרים וכלי רכב (שם מלא, תאריך, שעה ויעד נסיעה).
2 .רישום מספר אפרוחים או פרגיות או הודנים (לשמור תעודת משלוח).
3 .רישום מספר עופות ותמותה (על בסיס יומי).
4 .רישום פעילויות שיווק (ביצים, עופות).
5 .רישום צריכת תערובת (כמויות וסוג תערובת).
6 .רישום מתן תרופות וטיפולים אחרים לעופות.

תחזוקת הלול והכנתו לקבלת להקה (לפני אירוע)
1 .לאחר שיווק הלהקה יש לאסוף את הזבל באיזור מתוחם במבנה הלול
ולהעמיסו מיידית על משאית מכוסה ולהובילו לאתר מאושר.
2 .לרוקן מיכלי תערובת, לנקותם, לשטוף ולחטא בחומרים ייעודיים.
3 .לרוקן מיכלי מים ומערכת השתייה, להשרות במים וסבון, לשטוף במים
נקיים מספר פעמים ולהוסיף חומרי חיטוי ייעודיים (תכשירי כלור, יוד או
אמוניום ריבעוני במינונים ע"פ הנחיות היצרן). בתום התהליך יש לשטוף
במים נקיים.
4 .יש לטאטא ידנית את שאריות הזבל והנוצות ולפנותם כפי שתואר לעיל.
5 .יש לשרוף שאריות נוצות, זבל וחומר אורגני בלול וסביבתו.
6 .יש לבצע שטיפת המבנה מבפנים ומבחוץ ואת הציוד לשטוף ולהשרות עם
דטרגנט למספר שעות. לאחר מכן לשטוף בלחץ עם מים נקיים, לייבש
ולחטא בחומרי חיטוי מאושרים.
7 .בלולי הטלה עם סוללות יש למנוע הצטברות רבה של לשלשת ולדאוג
לפינויה בפרקי זמן קצרים.

איסוף מידע:
הלולן יתעדכן במידע מקצועי בפרסומי משרד החקלאות (שו"ט, שה"מ), משרד
הבריאות וגורמים מקצועיים אחרים.
תקליטור בנושא שפעת העופות כולל לומדה (הופק בשיתוף משרד החקלאות,
הבריאות והת.מ.ת) נשלח ללולנים. יש לראות את הסרטון והלומדה ולבצע את
ההוראות למניעת המחלה. במידה שהלולן לא קיבל, עליו לפנות למדריך שה"מ
באזורו.
ימי עיון ודפונים (בימי שיגרה), אתר שה"מ באינטרנט ואתרים אחרים. יש לשמור על
קשר ישיר עם הרופאים הווטרינריים במעבדה האיזורית, מדריכי שה"מ לעופות
גורמים מקצועיים אחרים.

ב. נוהל פעילות הלולן בעת חשד סביר לאירוע שפעת
בכל אירוע של תמותה חריגה (בפטמים והודיים מעל %1 ביום, במטילות קלות
וברביה כבדה מעל %5.0 (או סימני מחלה חריגים בעופות, יש לקרוא לרופא המטפל
או להודיע בהקדם (טלפונית) למעבדה האזורית למחלות עופות.
חובת הדיווח היא על פי פקודת מחלות בע"ח, אי דיווח יכול לגרור הגשת תלונה
פלילית נגד הלולן (וטרינר) שלא דיווח.
הרופא המטפל ישלח דגימות למעבדה של השירות הווטרינרי, הוא גם יקבע בתיאום
עם הרופא הממשלתי את רמת הסבירות ואת הצעדים הנדרשים עד לקבלת תשובה
מהמעבדה.
1 .יש להיכנס ללול רק לביצוע פעולות הכרחיות וזאת עם בגדי מגן מלאים חד פעמיים
שיושמדו מייד לאחר היציאה מהלול.
2 .על הלולן לבודד ולסמן את איזור הלול החשוד כך שתמנע כניסת אנשים וכלי
רכב לא מורשים.
3 .יש לצמצם ככל האפשר את מספר העובדים העלולים להיחשף לעופות.
(יש להיוועץ בלשכת הבריאות המחוזית באשר לבני משפחה בבית הצמוד ללול).
4 .צריך לדאוג לכך שכל כלי רכב היוצא מהיישוב יעבור חיטוי מלא.

ג. נוהל פעילות הלולן בעת אירוע
לאחר קבלת הודעה להמצאות מחלת השפעת במשקו, או אם נכלל בתוך שטח
הביעור עקב גילוי המחלה במשק שכן (בתוך איזור הביעור), יקבל המגדל באופן
אישי, צו השמדה החתום על ידי הרופא הממשלתי, צו זה מחייב את המגדל
להתחיל לפעול למימוש הצו, לצורך זה הלולן ינקוט באמצעים הבאים:
1 .יידע את עובדיו, בני המשפחה ובעלי תפקידים בישוב .
2 .יתמגן בערכת מיגון אישית חד פעמית (חליפה, מסיכה, משקפים, ערדליים
וכפפות) בכל כניסה ללול.
3 .הלולן יאסור גישת אנשים ובני משפחה העוסקים בעבודה שגרתית (איסוף
ביצים וכ"ו) וכלי רכב לאזור הנגוע.
4 .הלולן יסייע לגורמים המוסמכים לביצוע ההסגר כמתחייב על פי החלטת
השירותים הווטרינרים.
5 .במידה שההמתה נעשית בשיטת ההרעלה, יבצע הלולן את ההצמאה
וההרעלה על פי ההנחיות המפורטות שיקבל מנציג השירות הווטרינרי.
6 .יסייע ככל יכולתו למנהל אתר הביעור בהמתה והכילוי בכל שנדרש.
7 .באחריות הלולן, ליידע את הגורמים המבצעים את ההמתה, על מבנה מערכת
המים בלולים ולפעול על פי הוראות פקח השירותים הווטרינריים בשטח.
8 .באחריות הלולן לדאוג לתדריך בטיחות לעובדיו ע"י הגורמים המוסמכים באתר.
נוהל בטיחות מפורט יימסר לידיו על ידי מנהל אתר הביעור שימונה לביצוע העבודה
בחוות הלולים שלו.
9 .באחריות הלולן לתעד ולרשום את כמויות החומרים שהושמדו (תערובת, עופות,
ביצים, זבל וציוד מתכלה). רישום זה בצרוף אישור ממנהל אתר הביעור ישמשו
בסיס לתביעתו הכספית בתום התהליך.
10 .באחריות הלולן, לדאוג לשטיפה וחיטוי קפדניים של הלול וסביבתו לפי הנחיות
השו"ט (ראה נספח מצורף) .
11 .על הלולן, להיות בקשר רציף עם הרשויות והגורמים המבצעים בשטח (מנהל
אתר הביעור, נציג שו"ט, מדריך, נציג רשות מקומית).
12 .בגמר האירוע באחריות הלולן וחובתו לרכז את החומר והנתונים המתאימים,
לצורך חישוב הפיצויים (כמות העופות שהושמדו, גיל העופות, כמות התערובת,
כמות הזבל, כמות הביצים או העופות שהושמדו, ציוד מתכלה וכ"ו). בנוסף לתיעוד
שנערך לפני פרוץ האירוע (כאמור לעיל).
13 .באחריות הלולן לשמור על לול סגור ומחוטא ואין להכניס בשום פנים עופות
חדשים עד לקבלת אישור בכתב מהשירותים הווטרינריים המבטל את ההכרזה על
איזור נגוע בשפעת עופות.
14 .בכל במקרה בו מקבל צו המתת עופות בשל קרבתו ללול נגוע, עליו לפעול על פי
אותם כללים המפורטים לעיל.

נוהל עבודה והתנהגות נאותים של הלולן, לפני האירוע ואחריו יכולים לסייע
במניעת ההפצה של המחלה ובמידה שהתפרצה המחלה, להקטנת נזקים
וקבלת פיצוי הולם.

נ

כתבות נוספות בתחום

אנו שמחים להביא בעמוד זה מידע לתועלת הציבור. יחד עם זאת התכנים אינם מהווים עצה, המלצה או את עמדת האתר , ועל כל משתמש לבחון את המידע ולשקול איזה שימוש ראוי לעשות בו, רשימה זו אינה ממצה ואינה תחליף לייעוץ משפטי. אין באמור לגרוע מהאמור בתקנון האתר, לרבות בנוגע להגבלת אחריות. מערכת פורטל סייפטי נט עושה כמיטב יכולתה להביא בפניכם חדשות , כתבות ,מחקרים וידיעות מהארץ ומהעולם בפורטל המון אינפורמציה בתחום הבטיחות בכל הצעה בקשה רעיון נשמח באם תיצרו קשר

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *