סוגי ציוד מגן אישי להגנת אברי הגוף השונים לפי עבודות ותהליכי עבודה

Portrait of two builders in a warehouse

 

         טור א'                   טור ב'                         טור ג'
איבר הגוף הטעון הגנה עבודות ותהליכים מסוכנים      סוגי ציוד מגן אישי לפי      תהליכי  העבודה
1.  הגנת ראש 1.1. עבודות שיש בהן סכנת פגיעה מגוף נופל;       קסדת מגן
1.2. עבודות בניה ובניה הנדסית, עבודת במחצבה, מכרה, נמל

ואוניה, קידוחי נפט או מים וטיפול בחומר נפץ, למעט:

        – מקרים שבהם העובד נמצא תחת גג או תקרה המונעים

סכנת פגיעה בו מגוף נופל;

        – העובד נמצא בתא נהג של מכונית או בתא הפעלה של

ציוד מכני בו הוא מוגן מפני פגיעה;

1.3.  עבודות מתחת או בקרבת משא מורם;
1.4 . עבודות מתחת או בקרבת מקום שמעליו עובדים אנשים

אחרים ושאין מחיצה בין המקומות כאמור;

1.5.  עבודה במקומות בהם קיימת סכנה של התקלות בצינורות,

קורות, בליטות וכיוצא באלה;

         טור א'                   טור ב'                         טור ג'
איבר הגוף הטעון הגנה       עבודות ותהליכים מסוכנים סוגי ציוד מגן אישי לפי תהליכי העבודה
1.6.  עבודה עם מכשירים לשיקוע פינים ועם מכשירים

מטלטלים לשיקוע מהדקים או מסמרים כלפי מעלה;

1.7.  חיבור קרונות רכבת;
1.8.  מחסנים שהחומר המאוחסן בהם נמצא בגובה3 מטר לפחות;
1.9.  עבודות גיזום ענפים וכריתת עצים בהם קיימת סכנת פגיעה מגוף נופל.
2.  הגנת הקרקפת 2.1.  תהליך עבודה בו קיימת סכנה של תפיסת שערות מגיני קרקפת (כובע, מטפחת ראש,

רשת להגנת שער – עם או בלי מצחיה)

2.2.  עבודה בחשיפה לקרינה על סגולה; כובע, מטפחת ראש
3.  הגנת שמיעה 3.1.  עבודה ברעש מזיק כאמור בתקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית

ובריאות העובדים ברעש), התשמ"ד-1984;

אטמי אזניים; מגיני אזניים למיניהם;

קסדות אקוסטיות;

4.  הגנת פנים ועיניים 4.1.  כל עבודה ליד כור היתוך או תנור ועבודות הקשורות ביציקת מתכת;

4.2.  עיבוד שטח –

השחזה, כירסום, ליטוש, גיוץ, חיתוך והשחזה באופן, בדיסקט ליטוש,

בדיסקט חיתוך, במשורית או בכרסומת, המסתובבים בכוח מכני,

והשחזה רטובה.

 

4.3.  חריטה –

חריטה וקדיחה חיצונית ופנימית, חיתוך, ליטוש לרבות בכלי-יד,

המונעים בכח מיכני.

 

4.4.  הקשות בכלי מתכתי –

(א)  הקשות על מתכת, קישקוש או גירוד;

(ב)   ניקוי סיגים;

(ג)    עקירה או גדיעה של מסמרות או לולבים;

משקפי מגן נגד סיכונים מיכניים;

משקפי מגן נגד סיכונים כימיים;

משקפי מגן נגד סיכוני קרינה (לרבות: קרני x,

קרני לייזר, קרניים על סגולות, קרניים תת-אדומות קרני אור מסנוורות); מסכות פנים;

 

 

מסכות ריתוך עם או בלי קסדת מגן;

4.5.  ריסוס והתזה –

(1)  ציפוי מתכת בהתזת מתכת מותכת;

(2)  ריסוס או התזה בלחץ אויר לשם ניקוי ועיבוד מתכת, מבנים,

מיתקנים וכיוצא באלה;

(3)  ריסוס או התזה של ממיסים או צבעים.

 

4.6.  ריתוך –

ריתוך וחיתוך חשמלי, אוטוגני וכל ריתוך וחיתוך אחרים בתהליך חום

לרבות הסרת סיגים לאחר ריתוך.

 

4.7.  ייצור זכוכית ומוצרי זכוכית –

ביקורת האש בתנור, לרבות כור, וביקורת התהליך בתנור אם הוא משמש

להתכה, חיסום, הרפייה או עיבוד של זכוכית.

 

4.8.  טיפול בחומרים כימיים וביולוגיים –

טיפול בחומרים כימיים צורבים, מגרים או רעילים, בין שהחומרים

מוצקים, נוזלים או גזים, לרבות מילוי כלי קיבול והורקתם, וכן

טלטולם והובלתם של חומרים כאמור וכן עבודה במעבדות כימיות,

אלקטרו אופטיות וביולוגיות.

 

4.9.  קרינה –

עבודה במקום שיש בו סכנת פגיעה מקרינת לייזר, קרינה על סגולה,

קרינה תת אדומה, קרינת אור בהבזקים או קרינת אור מסנורת.

 

4.10. חשמל –

עבודה במתקן שיש בו מתח חשמלי שהתפרקותו עלולה לגרום לפגיעה

בעיניים.

 

4.11. סיתות אבן ובטון

4.12. עבודה במכונות לעיבוד עץ

 

4.13. עבודות מסוכנות אחרות:

(א)  הפעלת כלי לשיקוע פינים;

(ב)  מילוי בקבוקי זכוכית במשקה תוסס;

(ג)  התזת נוזל בלחץ העלולה לפגוע בעיניים;

(ד)  טיפול בחומר נפץ, חומר הדף, ובאי-יורים;

(ה)  קידוח, גריסה ושבירה של אבנים, בטון ומחצבים; למעט גריסה

ושבירה בתהליך סגור;

(ו)  ניקוי במברשת מתכתית המופעלת בכח מכני;

(ז)  הרכבה ופירוק חלקים קפיציים שעלולים לפגוע בעיניים;

(ח)  עבודת הריסה;

(ט)  יציקת מתכת וערגול חם של מתכת;

(י)  חטיבת עצים;

(יא) כריתת עצים, גיזום וניסור עצים וענפים בכלי מיכני;

(יב)  כיסוח צמחיה בעזרת כלי מיכני מטלטל;

(יג)  עבודה בחמרי הדברה שהתוית הקבועה על אריזתם לפי תקנות הגנת

הצומח (הסדר יבוא ומכירה של תכשירים כימיים), התשנ"ה-1994,

קובעת דרישה להגנת עיניים;

(יד)  כל עבודה אחרת שלא פורטה והעלולה לסכן את הפנים או העיניים

         טור א'                   טור ב'                         טור ג'
איבר הגוף הטעון הגנה       עבודות ותהליכים מסוכנים סוגי ציוד מגן אישי לפי תהליכי העבודה
5.  הגנת דרכי הנשימה

 

5.1.  עבודה במקומות מוקפים, ליד תנורים תעשיתיים המופעלים בגז

ובמקומות שבהם עלול להמצא גז, אבק, נדפים, עשן, אוירוסול טיפתי,

אדים רעילים, אבק רדיואקטיבי, גורמים ביולוגיים מזיקים או חוסר

חמצן;

 

5.2.  עבודה בסביבת פתח הזנה של תנורי התכה;

5.3.  עבודה בסביבת ממירי גז או צנרת גז של תנורי התכה;

 

5.4.  עבודה בסביבת מגופים או ברזים של תנורי התכה במקום שיש סבירות

של המצאות נדפי מתכת כבדה;

 

5.5.  עבודה בכל מקום שיש בו סבירות להמצאות אבק מזיק או מטריד;

5.6.  עבודה בריסוס חומרים מזיקים או רעילים;

 

5.7.  עבודה ביישום חומרי הדברה או בעבודות דישון כאמור ב:

תקנות הבטיחות בעבודה (עובדים בחמרי הדברה), התשכ"ד-1964

ותקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי

הדברה שהם זרחנים אורגניים וקרבמטיים), התשנ"ג-1992.

 

5.8.  עבודה בחמרי הדברה שהתוית הקבועה על אריזתם לפי תקנות הגנת

הצומח (הסדר, יבוא ומכירה של תכשירים כימיים), התשנ"ה-1994

קובעת דרישה להגנת נשימה;

 

5.9.  עבודות צביעה שגורמות לפליטת נדפים רעילים או גזים רעילים במקום

שאין מערכת יעילה לסילוקם.

 

5.10. עבודה במערכות ביוב ובאיזורים תת קרקעיים הקשורים לביוב;

 

5.11. עבודה במיתקני קירור שקימת בהם סכנה של דליפת חומר הקירור;

 

5.12. עבודה כל שהיא עם גורמים מזיקים באויר בריכוז העולה על רמת תקרת

החשיפה המותרת לפי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ניטור סביבתי

וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), התשנ"א-1990;

מסכות עם מסנן לטיהור אוויר;

מערכות נשימה אישיות עם אספקת אויר ממכל

קבוע או ממקור חיצוני אחר;

מערכות נשימה אישיות עם אספקת אויר ממכל מטלטל;

6.  הגנת כפות ידיים 6.1.  ריתוך;

6.2.  טיפול בעצמים חדים או מחוספסים, למעט בתהליכים שבהם יש סכנה

של כריכת הכפפה סביב חלק של מכונה או חלק הקשור אליה;

6.3.  כריתת עצים, גיזום וניסור ענפים בכלי מכני;

6.4.  טיפול בחומצות, בתמיסות בסיסיות, בחומרים ביולוגיים מזיקים

ובחומרים אחרים העלולים להזיק לעור;

6.5.  טיפול בחומרים חמים מאוד או קרים מאוד;

6.6.  עבודה בתנאי קור קיצוניים;

6.7.  עבודה במיתקן חי כמשמעותו בתקנות החשמל (עבודה במיתקנים

חשמליים חיים), התשכ"ז-1967;

6.8.  עבודה בתכשיר לפי תקנות הגנת הצומח (הסדר, יבוא ומכירה של

תכשירים כימיים), התשנ"ה-1994.

6.9.  ניקוי וחיתוך עצמות בעלי חיים;

כפפות להגנה מפני פגיעות מיכניות;

כפפות להגנה מפני פגיעות של גורמים כימיים,

פיסיקליים או ביולוגיים;

כפפות בידוד לחשמלאים;

 

 

כפפות בידוד מפני חום וקור;

מגיני אצבעות הידיים;

כפפות להגנה על כפות הידיים בלבד;

כפפות מסריג מתכת.

7.  הגנת רגליים 7.1.  הקמת מבני מתכת ועבודות הקשורות בכך;

7.2.  עבודות בניה ובניה הנדסית כמשמעותן בפקודה;

7.3.  הנחת צנרת תעשיתית ואחזקתה;

7.4.  עבודה באתרי אחסון של חומרי בניה;

7.5.  עבודה ליד כורי התכת מתכת ותנורי התכת מתכת;

7.6.  עבודות עיבוד פלדה, עבודה בתהליכי ערגול ויציקה;

7.7.  עבודות הקשורות במערכות קיטור ועבודה בתחנות כח;

7.8.  בנית תנורים, הרכבת מערכות חימום ואורור, ואחזקתם;

7.9.  עבודה עם תנורי התכה או בקרבתן, עבודות מתכת, עיבוד קר וחם של

מתכות;

7.10. מכונאות;

7.11. עבודה במכרות ומחצבות, כריה פתוחה, טיפול בערום פחם ועיבוד אבן

או סלעים;

7.12. יצור ועיבוד מוצרי זכוכית;

7.13. עבודה עם תבניות בתעשיה הקדמית ובתעשית חמרי בניה;

7.14. עבודה בבידוד תנורים בתעשיה הקרמית ובתעשית חמרי הבניה;

7.15. עבודות שינוע ואיחסון;

7.16. עבודה בבתי קירור;

7.17. בנית אוניות, שיפוצן ותחזוקתן;

7.18. סידור וחיבור קרונות רכבת;

7.19. כריתת עצים וגיזום ענפים בכלי מכני, הפעלת חרמש ומכסחת דשא מכניים;

7.20. עבודה עם ביטומן חם;

7.21. עבודה בתנאי חום או קור קיצוניים;

7.22. עבודה שקיימת בה סכנה של חדירת חומרים מותכים לרגלים;

7.23. עבודה הדורשת טיפול בחומרים כימיים נוזליים מסוכנים;

7.24. עבודה במיתקן חי – כמשמעותו בתקנות החשמל (עבודה במיתקנים

חשמליים חיים), התשכ"ז-1967;

7.25. עבודה במטבחים, בבתי מטבחיים ובפרוק טבחות בעלי חיים;

7.26. עבודה בכל מקום שקיימת בו סכנת החלקה;

7.27. הפעלת טרקטור והפעלת ציוד מכני הנדסי.

נעלי או מגפי בטיחות;

נעלי בטיחות לרתכים הניתנות להסרה מהירה;

נעלי בטיחות עם מדרס למניעת חדירת גופים חדים;

נעלי או מגפי בטיחות עם בידוד מיוחד מפני חום ומפני קור;

נעלי או מגפי בטיחות אנטי סטטיות;

נעלי או מגפי בטיחות מבודדות – לחשמלאים;

– מגיני ברכיים;

– מדרסי מגן (מפני חום, מפני חדירת גופים חדים

ומפני הזעה);

– נעלי או מגפי בטיחות עמידות מפני חדירת

תמיסות כימיות מסוכנות;

נעלי או מגפי בטיחות עם סוליות מיוחדות נגד

החלקה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         טור א'                   טור ב'
איבר הגוף הטעון הגנה       עבודות ותהליכים מסוכנים מגיני ברכיים מרופדים.
8. הגנת ברכיים 8.1  עבודות המבוצעות בכריעה על הברכיים כגון עבודות ריצוף,

ליטוש וכיוצא באלה

מגיני ברכיים מרופדים
9.  הגנת העור 9.1  עבודה בתהליכים שבהם קיימת סכנת פגיעה בעור ואין לגביהם דרישה

לציוד מגן אישי אחר;

9.2  עבודה בה נחשפים לקרני השמש.

משחות מגן לעור, למיניהן.
10. הגנה כללית של הגוף 10.1. עבודה עם חומצות, תמיסות בסיסיות, חומרים ביולוגיים מזיקים,

חמרי חיטוי וחומרי נקוי משתכים;

10.2  עבודה בתנאי חום או קור קיצוניים;

10.3  יצור ועיבוד מוצרי זכוכית;

10.4  ניקוי משטחים בחומר מותז בלחץ אויר;

10.5  עבודה בתאי קירור, חדרי קירור ומחסני קירור;

10.6  עבודה בחשיפה ישירה לקרני השמש, לקרינה על סגולה ולקרינה תת אדומה;

10.7  עבודות ריתוך;

10.8  עיבוד של מתכת מלובנת, עבודות התכה, יציקה, כבישה וערגול בחום;

10.9  עבודות ניקוי וחיתוך עצמות של בעלי חיים;

10.10 עבודה עם סכין שמצריכה תנועה של הסכין כלפי הגוף.

סינרים להגנה מפני פגיעות מיכניות, פיסיקליות, כימיות, חום וקור;

ביגוד להגנה מפני פגיעות מכניות, פיסיקליות, כימיות, חום וקור;

ביגוד להגנה מפני קרינה וזיהום רדיואקטיבי;

ביגוד להגנה מפני קרינה בלתי מיננת;

ביגוד מגן חסין אש;

סרבל בטיחות;

ביגוד מחומם;

11. הגנת הזרועות – ניקוי וחיתוך עצמות בעלי חיים. מגיני זרוע;
12. כל הגוף – עבודות בגשם, בקור או בחשיפה ישירה לשמש; ביגוד הגנה מפני פגעי מזג אויר
13. הגנת כל הגוף מפני

פגיעה של כלי

תעבורה

13.1  עבודות שדורשות הבחנה ברורה מרחוק של המצאות העובדים באתר

העבודה כגון:

13.2  עבודות בכבישים, מדרכות ומסילות ברזל ובשוליהם – כגון סלילה

ואחזקה, צביעה ופיקוח, התקנה ואחזקה של אמצעים ואבזרים;

13.3  וכן עבודות פינוי אשפה, נקיון ואיסוף אשפה, הסרת מכשולים ומטרדים

אחרים בכביש והכוונת תנועה בכביש.

ביגוד מחזיר אור או חלקי ביגוד מחזירי אור;
14. הגנה של כל הגוף

מפני נפילה מגובה

 ולכידה במקום מוקף

14.1  עבודות במקומות שמהם עלול העובד ליפול לעומק העולה על 2 מטר

ושאין אפשרות מעשית לגדרם, למעט בעבודות שינוע מטענים באניות

וכשאין הדבר מעשי;

14.2  עבודות במקומות מוקפים או בכוכים;

14.3  עבודות במערכות ביוב;

חגורת בטיחות על כל אבזריה;

ריתמת בטיחות על כל אבזריה;

ציוד לבלימת אנרגיה קינטית כתוצאה

מנפילה מגובה;

______________________________

1 ק"ת תשנ"ז, 1139.

2 התקנות פורסמו ביום 11.9.1997.

 

כתבות נוספות בתחום

אנו שמחים להביא בעמוד זה מידע לתועלת הציבור. יחד עם זאת התכנים אינם מהווים עצה, המלצה או את עמדת האתר , ועל כל משתמש לבחון את המידע ולשקול איזה שימוש ראוי לעשות בו, רשימה זו אינה ממצה ואינה תחליף לייעוץ משפטי. אין באמור לגרוע מהאמור בתקנון האתר, לרבות בנוגע להגבלת אחריות. מערכת פורטל סייפטי נט עושה כמיטב יכולתה להביא בפניכם חדשות , כתבות ,מחקרים וידיעות מהארץ ומהעולם בפורטל המון אינפורמציה בתחום הבטיחות בכל הצעה בקשה רעיון נשמח באם תיצרו קשר

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *