חומרים מסוכנים, חירום וסייבר, מחזור ופסולת מזיקים והדברה, אסבסט, חינוך סביבתי, משאבי טבע, שפכים, סביבה חקלאית, בנייה ירוקה תקינה ותיווי ותכנון סביבתי

64317ImageFile
מוכנות וכוננות גבוהה במשרד להגנת הסביבה בסיכום השבוע השלישי למלחמה: חומרים מסוכנים, חירום וסייבר, מחזור ופסולת מזיקים והדברה, אסבסט, חינוך סביבתי, משאבי טבע, שפכים, סביבה חקלאית, בנייה ירוקה תקינה ותיווי ותכנון סביבתי
השרה להגנת הסביבה עידית סילמן: "שלושת השבועות האחרונים מורכבים ומאתגרים בעבור כולנו. אנחנו במשרד להגנת הסביבה עושים כל שביכולתנו לסייע בעת החירום לציבור, למועצות המקומיות והאזוריות ולכוחות הביטחון. אנו פועלים כל העת למניעת מפגעים סביבתיים ולטיפול בהם, לשם שמירה על בריאות הציבור והסביבה. יחד ננצח!".

חומרים מסוכנים
המשרד סייע ומסייע לפיקוד העורף על ידי הנחיית מפעלים ומחזיקי חומרים מסוכנים נוספים כדי להקטין את הסיכון לאוכלוסייה. מאז תחילת המלחמה נציגי המשרד להגנת הסביבה מקיימים ביקורות וסיורים משותפים עם נציגי פיקוד העורף, איגודי הערים לאיכות סביבה והיחידות הסביבתיות בעשרות מפעלים מחזיקי חומרים מסוכנים ברחבי הארץ לבדיקת מוכנותם לעת חירום ומלחמה. כל אלו נועדו להעלאת עמידותם של מפעלים המחזיקים בחומרים מסוכנים בפני פגיעות טילים ותרחישי מלחמה. עובדי המערך הלאומי לחומרים מסוכנים וחירום של המשרד מסייעים לצוותי פיקוד העורף בביקורות ובסיורים במפעלים אלו למען הקטנת הסיכון לאירוע חומרים מסוכנים ועוקבים אחר יישום הוראות פיקוד העורף.

סייבר
יחידת הסייבר של המשרד סייעה ומסייעת, תחת הנחיית מערך הסייבר הלאומי, באיתור התקפות על מפעלי חומרים מסוכנים ומסייעת למפעלים למגן את עצמם.

חדר מצב
קו חירום 24/7 לאירועים סביבתיים. המשרד מקיים מאז פרוץ המלחמה הערכות מצב תכופות עם גורמי החירום, בראשות השרה להגנת הסביבה עידית סילמן ומנכ"ל המשרד גיא סמט. המשרד מפעיל חדר מצב למתן מענה לאירועי חומרים מסוכנים ואירועים סביבתיים נוספים, בדגש על אירועים המסכנים חיי אדם. מוקד החירום לנושאי חומרים מסוכנים ואירועים סביבתיים פועל בטלפון *6911. המוקד פעיל 24 שעות ביממה, והוא מֶרכז ההפעלה של המערך הלאומי לחומרים מסוכנים וחירום במשרד של המשרד. המוקד מתוגבר, וגם כונני החירום של המשרד עובדים במערך ענף.

טיפול בפסולת
המשרד פועל להבטיח רציפות ותקינות של מערכי פינוי פסולת וטיפול בה לנוכח אתגרי מצב החירום.
הפעילות העיקרית שנעשית:
*מתן פתרונות לאתרי הטמנה ותחנות מעבר, כמו גם רשויות מקומיות, איגודי ערים ואשכולות השלטון המקומי, להגברת היעילות ומתן זמינות תפעולית
*תקצוב אשכולות צמודי אזורי לחימה (נגב מערבי ומזרחי, גליל מערבי ומזרחי) והעיר אשקלון למתן מענה מיידי לצרכים תפעוליים
*אישור שינוי בפעילות אתרי ההטמנה להבטחת הרציפות
*מתן מענים נקודתיים לצרכים הקשורים להיערכות כוחות הצבא
*תגבור מערך השינוע של הפסולת לדרום באמצעות רכבת ישראל

רציפות תפקודית בשירותים חיוניים
כדי לסייע בשמירה על המשק כולו ועל משק האנרגייה בפרט ברציפות, עשה המשרד שינויים בהיתרים השונים כדי שלא יהיה חשש לאספקת חשמל ושירותים חיוניים נוספים. בכל הקשור לדרישות רגולטוריות, המשרד מטפל פרטנית בפניות של מפעלים ועסקים שונים ועושה מאמצים להקל עליהם בבירוקרטיה היכן שאפשר מבלי לפגוע בסביבה. המשרד עשה שינויים בדרישות רגולטוריות לעסקים לתקופת החירום (כגון דחיית דיגומים, כיולים של מכשירי ניטור, הגשת דוחות תקופתיים וכדומה).

המשרד נותן הנחיות למניעת מפגעים בעת אירועים סביבתיים ומקיים בקרה עליהם כגון הנחיות למניעת זיהום ים, הנחיות למניעת זיהום לנחל – גלישות ממכוני טיהור שפכים ותחנות שאיבה, הנחיות לטיפול בפגרי בעלי חיים – עופות, צאן ובקר.

מזיקים והדברה

המשרד פנה לגורמים רשמיים ביישובים הרלוונטיים בדבר נקיטת צעדים לצמצום מפגעים העלולים להביא להתפרצות של מזיקים תברואיים העלולים לגרום מחלות עקב הצטברות של פסולות ותנאי היגיינה ירודים במקומות יישוב ובשטחי כינוס. הונגש מידע לציבור באזורי העוטף באשר למיגון אישי בפני עקיצות העלולות לפגוע בבריאות בשכיחות גבוהה יותר ביחס לימי שגרה. המשרד, בשיתוף רשות הטבע והגנים, מנטר מזיקים תברואיים ומפקח עליהם גם במקומות שיש בהם ריכוז של תושבים שפונו לאזור ים המלח והערבה, כדי שאפשר יהיה לחזות מראש התפרצות של מזיקים תברואיים באזורים אלה.

אסבסט
אסבסט הוא חומר מסוכן מאוד לבני אדם, בייחוד כאשר הוא נפגע מטילים או נשרף והופך לאסבסט פריך. המשרד ניהל אירועים שהייתה בהם סכנה לציבור וּווידא שהמפגעים מטופלים. אם יש קושי לרשות מקומית לפַנות אסבסט משטחהּ או אם מדובר באנשים מעוטי יכולת, המשרד ערוך להפעיל קבלנים ולדאוג לפינוי האסבסט.

חינוך
המשרד עם שותפים וארגונים נוספים תומך בעוטף ישראל ביוזמות חדשות לימים אלה.
יחד בסביבה – מגיעים עד אל המפונים מהיישובים השונים לפעילויות חווייתיות לפי גיל בנושאי טבע וסביבה לילדים ולנוער.
ילדים בסביבה – דף חדש מרכז מגוון פעילויות ומשחקים בנושאי סביבה בשיתוף גופי סביבה וארגוני סביבה שונים.

חילוץ בעלי חיים מאזורי סכנה
המשרד להגנת הסביבה הפנה מאמצים גם ליוזמות סיוע כמו העברת מזון וציוד רפואי לבעלי חיים של תושבי הדרום והצפון. אגף הגנה על בעלי חיים במשרד להגנת הסביבה והמשטרה הירוקה פועלים מאז תחילת המלחמה ועוזרים במגוון דרכים לבעלי החיים באזור הדרום שנותרו בלא בתים ובלא טיפול, ובכלל זה חלוקת מזון, ציוד רפואי, חילוץ ופינוי של בעלי חיים רבים מהאזורים שנפגעו. כל אלה נעשים בזכות התגייסות של גורמים רבים שנרתמו למשימה ותקציב ייעודי שהקצה המשרד להגנת הסביבה לשם כך.

שפכים וזיהום מקורות מים

אגף מים שפכים ונחלים נמצא בקשר הדוק עם רשות המים, הגורם האחראי לנושא זה בחירום (וגם על נושא אספקת מים), ועם החמ"ל של רשות המים. המשרד מלווה מקצועית במציאת פתרונות לאירועים.

מידע לציבור
המשרד להגנת הסביבה פועל ליידוע הציבור הרחב וקהלי יעד בנושאים שונים בעלי חשיבות בעת חירום ומלחמה. באתר המשרד להגנת הסביבה הוקם נושא חדש חרבות ברזל הכולל מידע חיוני לציבור כגון מוקד חירום לאירועים סביבתיים, מידע בדבר לחומרים מסוכנים במפעלים, פינוי פסולת, אסבסט ועוד. נוסף על המידע המתפרסם באתר המשרד, המשרד פועל גם להפצת מידע באמצעות הנכסים הדיגיטליים העומדים לרשותו ובכלל זה בכל הפלטפורמות.

סביבה חקלאית
מפרוץ המלחמה, המשרד עומד בקשר ישיר עם גורמים במשרד החקלאות, הגורם האחראי לטיפול בבעלי חיים וטיפול בפגרים בשגרה ובעת חירום, למניעת מפגעים סביבתיים.

תכנון
קיום דיונים במוסדות התכנון לנושאים דחופים הקשורים למיגון העורף. אושרו במועצה הארצית לתכנון ולבנייה תקנות המאפשרות פטור מהיתר בנייה לשנה אחת. המשרד הטמיע היבטים סביבתיים רלוונטיים כגון אסבסט, ראדון ומניעת מפגעים בעת ביצוע עבודות. כמו כן אושרה להעברה להערות הציבור תוכנית מתאר ארצית (תמ"א) המאפשרת הקלות רוחביות להקמת ממ"דים. המשרד גם חידד סוגיות של צמצום המפגע הנופי לכיוון חוף הים.

כתבות נוספות בתחום

אנו שמחים להביא בעמוד זה מידע לתועלת הציבור. יחד עם זאת התכנים אינם מהווים עצה, המלצה או את עמדת האתר , ועל כל משתמש לבחון את המידע ולשקול איזה שימוש ראוי לעשות בו, רשימה זו אינה ממצה ואינה תחליף לייעוץ משפטי. אין באמור לגרוע מהאמור בתקנון האתר, לרבות בנוגע להגבלת אחריות. מערכת פורטל סייפטי נט עושה כמיטב יכולתה להביא בפניכם חדשות , כתבות ,מחקרים וידיעות מהארץ ומהעולם בפורטל המון אינפורמציה בתחום הבטיחות בכל הצעה בקשה רעיון נשמח באם תיצרו קשר

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *