ברוכים הבאים לאתר “סייפטי נט” (להלן: “סייפטי נט” או “האתר”) –פורטל מקצועי ומקיף לתחום הבטיחות בתעשייה. באתר אינדקס חיפוש  המאפשר פרסום של חברות ו/או אנשים פרטיים בקטגוריות השונות.
בכפוף לתנאי השימוש הבאים, תוכל לגלוש בכל דפי האתר, לפרסם שירותים ו/או מוצרים במדורי האתר וכן להשתמש במגוון שירותי האתר השונים.
התנאים הבאים מגדירים את זכויותיך וחובותיך בקשר עם השירותים הזמנתם ואספקתם.
התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, ומתייחסים כמובן גם לנשים

סייפטי נט אינה אחראית לתוכן המודעות והמידע המסחרי המפורסם באתר ו/או המפורסמים באתרים של אחרים. פרסום המודעות אינו מהווה הצעה ו/או המלצה ו/או עידוד מטעם סייפטי נט לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.
כל עסקה שתתבצע בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים סייפטי נט ו/או באתרים אחרים יסוכמו ישירות בין המשתמש לבין המפרסם הנוגע בדבר. בהיעדר הוראה אחרת לענין זה, סייפטי נט אינה צד לכל עסקה כזו, ולא תישא באחריות לשירותים ולטובין שיוצעו או שירכשו באמצעות השירות .

קניין רוחני
כל המוצג באתר בפרט זה העיצוב, המידע והחומר התכנותי הינו קניינו הבלעדי של
סייפטי נט , אין לאדם כלשהו, באמצעי כלשהו, אישור להעתיק חלק מן האתר או את האתר בשלמותו, ללא מתן אישור בכתב, החתום בחתימת ידו של מנהלת האתר – איילת אורון בלבד  .
למען הסר ספק מצוין בזאת כי כל העיצוב באתר שייך לאיילת אורון ואין להעתיק חלקים ממנו   או את כולו באיזשהם אמצעים דיגטלים או טכנולוגים.
מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בשירותים ועיצוב האתר לרבות, שמות וסימנים מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים (להלן – “המידע”) – הינם של סייפטי נט בלבד, לפי העניין, אלא אם צוין אחרת במפורש. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק ממנו.

פרסום מודעה בסייפטי נט
פרסום מודעה סייפטי נט כרוך בתשלום אשר יקבע וישתנה מעת לעת. מחיר המודעה תלוי במרכיביה, כדוגמת תמונות שיהיו בה, הדגשתה, דף אישי, קישורים(“לינקים”) וכדומה.
מחיר המודעה יוצג לאישורך ואתה תתבקש לאשרו. באמצעות רישום בטופס פקס או מייל
פורום המומחים בסייפטי נט

מערכת הפורומים של “סייפטי נט” היא מקום מפגש לגולשים , המיועד לתת במה, למידע ורעיונות במגוון רחב של נושאים בתחום הבטיחות

העקרון המרכזי בגינו אנו מפעילים את הפורומים  הוא להתייעצות  עם מומחים מתחומים שונים  ולהחלפת מידע. בפורומים חל עקרון חופש הביטוי. עם זאת, הקפידו לשמור על העקרונות הבסיסים .לידיעתכם, הפורומים נתונים לפיקוח שמטרתו לוודא שמירה על כללי הפורום. האחראים על הפורום ממונים על ידי פורטל סייפטי נט ויש בידם הזכות לנהוג על פי שיקול דעתם המקצועי; הודעות הפוגעות בכלל המשתמשים או הודעות שאינן רלוונטיות יוסרו על ידי מנהלי הפורום, על פי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי. חשוב לציין, כי אין לנו כל רצון לפגוע בחופש הביטוי של משתמשי הפורום ומטרת הפיקוח הינה לאפשר למקסימום גולשים להביע את דעתם באופן יעיל, הוגן ופורה.

כמו כן חל איסור על הכנסת הודעות ותכנים בעלי אחד או יותר מהמאפיינים הבאים

. עבירה על חוקי מדינת ישראל

. עידוד לביצוע פשע או כל עבירה

. הפרדת זכויות קניין

. הוצאת לשון הרע

. גזענות על כל מרכיביה

. פגיעה ברגשות הציבור

. שפה לא ראויה

. הצפה בהודעות חוזרות ו/או שונות בצורה בלתי הגיונית

. חשיפת פרטים אישיים של אדם ללא אישורו

. ידיעות אסורות לפרסום ע”י רשויות המדינה

פורנוגרפיה .

וירוסים ובכלל זה כל תוכנה עוינת כגון תולעים ו/או סוסים טרויאנים

. הודעות ותכנים שמועלים ע”י הגולשים בפורום הינם קניינם הרוחני וחלים עליהם כל זכויות היוצרים. יחד עם זאת, אתר סייפטי נט יהיה רשאי לפרסם את התכנים בכל מקום שימצא לנכון בתוך האתר ובאתרים אחרים השייכים למפעיל.

הגולש המפרסם הודעות ומעלה תכנים אחראי עליהם בלעדית. כל נזק או פגיעה שיגרמו לגולש עצמו או לכל אדם אחר יהיו על אחריות הגולש לאתר סייפטי נט לא תהיה כל אחריות בדבר.

בפורום ניתנים עצות לשאלות גולשים הן ע”י גולשים אחרים והן ע”י מומחים מטעם אתר “סייפטי נט”. אין האתר ואין היועצים מטעמו  אחראים על עצות אלו בין אם ניתנו על ידיו  ע”י יועציו או ע”י גולשים אחרים והוא יהיה פטור מכל נזק שיגרם כתוצאה מכך.

 

מיקום ה מודעה באתר
למעט קביעת המדור שבו תפורסם המודעה או הדף הראשי, לרבות הקישורים 
מיקום המודעה יקבע על-ידי הנהלת סייפטי נט, לפי שיקול דעתה המוחלט, מבלי שתהיה לך כל טענה, תביעה ודרישה בעניין זה. אלה אם סוכם אחרת בהזמנת הפרסום.

פרטים אישיים
 
בעת ההרשמה למאגר סייפטי נט תתבקש למסור, בין השאר, פרטים אישיים שונים (כגון: שם, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מגורים או עסק, ועוד)
הנרשם בהצטרפות למאגר הדיוור נותן בזאת ל סייפטי נט את הסכמתו לעשות שימוש בפרטי המשתמש לשם קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות כתובת ה-מייל שלו.
לתשומת ליבך: פרטיך האישיים לא יפורסמו באתר

מחיקת מודעות
 
הנהלת סייפטי נט רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לפרסם כל מודעה שמסרת לפרסום מכל סיבה שהיא.
הנהלת סייפטי נט רשאית גם למחוק כל תוכן כאמור, אפילו כבר פורסם ב סייפטי נט בעבר, ללא כל הודעה מוקדמת. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנהלת סייפטי נט תהא רשאית למחוק מידע כאמור, בין השאר, מסיבות טכניות, אם המידע שפורסם, או האופן שבו פורסם נוגדים איזה מתנאי השימוש ב סייפטי נט או אם תשומת ליבה הופנתה במפורש לכך שהתכנים שפרסמת מפרים את הוראות החוק.

 

שינויים ב סייפטי נט 
 
הנהלת סייפטי נט תהא רשאית לשנות את מבנה האתר, מראהו, היקפם של השירותים וזמינותם, וכן כל היבט אחר הכרוך בכך -והכל בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגים והאחרים המתרחשים ברשת.
מוסכם בזה, כי למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי סייפטי נט ו/או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
במסגרת השירותים, סייפטי נט תפעל על מנת לאפשר פעילות תקינה של מערכותיה באמצעותן מסופקים השירותים.

הגבלת אחריות
השירותים מכילים קישורים (“לינקים”) אל מקורות ו/או מאגרי מידע, שירותים ואתרי תוכן של אחרים. סייפטי נט אינה יכולה לשלוט ו/או לפקח על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין.
מובהר ומוסכם בזה, כי הצבת קישורים ב סייפטי נט על ידי הנהלת סייפטי נט לא תתפרש כהצעה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של סייפטי נט, במפורש או מכללא, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. למניעת ספק, סייפטי נט אינו נותן חסות, מעודד, מציע, מסכים או מביע דעתו לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים של אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהאתרים של האחרים מפנים אליהם.
מובהר בזאת, כי למערכת סייפטי נט מגיע מידע ממקורות רבים העושים בו שימוש וכן סייפטי נט אין שליטה על מקורות אלו. לכן המידע כולו הנכלל בתכנים מוצג כלשונו ללא אחריות כלשהי מצידה של סייפטי נט .סייפטי נט אינה אחראית לאמיתותם, דיוקם ,תקפותם, או שלמותם של התכנים ו/או להתאמתם לכל מטרה שהיא של המשתמשים. הנהלת סייפטי נט לא תהיה אחראית בשום אופן לטעויות או השמטות מתכנים אשר הועלו על-גבי המערכת ו/או למידע העולה מקישורים המפנים משתמשים לאתרים אחרים. המשתמשים מבינים כי הם עלולים להיות חשופים למידע כוזב ו/או מטעה ו/או פוגע לרבות כל סוגי התוכן האסור לפרסום הנזכר לעיל.

למרות שהנהלת סייפטי נט עושה כמיטב יכולתה לתחזק את השירותים, אין ולא תהיה לה אחריות כלשהי לכל טעות, פגם, הפסד רווח או כל נזק אחר שייגרם ו/או העלול להיגרם כתוצאה משימוש בשירותים ו/או כתוצאה מאי יכולת לעשות בהם שימוש. 
 
אתר סייפטי נט אינו מתחייב כי תכנים ומודעות המתפרסמים בו במועד מסויים, לרבות הקישורים וההפניות
יוסיפו להתפרסם ברשת גם בהמשך, ולא ישא בכל אחריות בשל כך.

בוא נשמור על קשר!

נשמח לעדכן אותך בחדשות ובהצעות האחרונות שלנו 😎

אנחנו לא שולחים ספאם! למידע נוסף ניתן לקרוא את מדיניות הפרטיות שלנו.