צו בריאות העם -נגיף הקורונה החדש-בידוד בית והוראות שונות

bill-oxford-OXGhu60NwxU-unsplash

הוראת שעה, התש"ף-2020
בתוקף סמכותי לפי סעיף 02 )2(א לפקודת בריאות העם, אני מצווה לאמור:
הגדרות
תיקונים: התש"ף,
התש"ף )מס' 2 ,)
מס' 3( ,)מס' 4 ,)
מס' 5( ,)מס' 6 ,)
מס' 7( ,)מס' 8])

1 .בצו זה –
"חוזר" –

מי שהגיע לישראל מחוצה לה, למעט מי שהגיע מיהודה והשומרון או מחבל עזה ולא
היה במדינה אחרת במהלך 14 הימים האחרונים שלפני הגעתו לישראל;
"חולה" –

חולה עם ממצא מעבדתי חיובי ל־nCoV;

"אדם המצוי בבידוד" – אחד מאלה

1 )חוזר;
2 )מי שהיה במגע הדוק עם חולה;
3 )מי שרופא קבע לגביו כי היה במגע הדוק עם חולה ב־14 הימים האחרונים;
"בחירות" – הבחירות לכנסת ה–23;
"הוראות המנהל" – הוראות המנהל לפי הפקודה;
"היעדים" – )נמחקה(;
"התכנסות בין–לאומית" – התקהלות מאורגנת בהשתתפות אנשים המגיעים ממדינה אחת או
יותר, שאינה ישראל;
"התקהלות מאורגנת" – התקהלות מאורגנת לרבות במסגרת של אירוע ספורט, כנס, הצגה,
מופע;
_________________
1 .ק"ת 8339 ,התש"ף )2020.2.2 ,)עמ' 516.
תיקונים: ק"ת 8354 ,התש"ף )2020.2.17 ,)עמ' 640;
ק"ת 8358 ,התש"ף )2020.2.23 ,)עמ' 660[ התש"ף )מס' 2;])
ק"ת 8359 ,התש"ף )2020.2.23 ,)עמ' 662[ התש"ף )מס' 3;])
ק"ת 8365 ,התש"ף )2020.2.27 ,)עמ' 686[ התש"ף )מס' 4;])
ק"ת 8366 ,התש"ף )2020.3.1 ,)עמ' 688[ התש"ף )מס' 5;])
ק"ת 8368 ,התש"ף )2020.3.5 ,)עמ' 692[ התש"ף )מס' 6( ])כולל שינוי השם( )ראו
הוראות תחולה בסעיף 5 לתיקון(;
ק"ת 8370 ,התש"ף )2020.3.8 ,)עמ' 704[ התש"ף )מס' 7;])
ק"ת 8374 ,התש"ף )2020.3.10 ,)עמ' 724[ התש"ף )מס' 8( ])ראו הוראות תחילה
ומעבר בסעיפים 5 ו–6 לתיקון(.

"מגע הדוק" – כל אחד מאלה:
1 )חשיפה במוסד רפואי לחולה, ובכלל זה כל אלה: טיפול ישיר בחולה,
עבודה יחד עם עובדי בריאות שחלו, ביקור חולה או שהייה בחדר עם חולה
והכול אם בוצעו בלא מיגון לפי הנחיות משרד הבריאות;
2 )עבודה בסמוך לחולה או שהייה בכיתה עם חולה;
3 )נסיעה עם חולה בכל אמצעי תחבורה ובמרחק של עד שני מושבים ממקום
מושב החולה;
4 )בני ביתו של חולה.
5 )כל מגע קרוב עם חולה שמעלה חשש להידבקות;

"מקצוע בריאות"

מקצוע המנוי בהגדרת "מטפל" בחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996 ,
וכן עוזר כהגדרתו בתקנות הרופאים כשירויות לביצוע פעולות חריגות,
התשס"א-2001;

"עובד מערכת הבריאות"

אדם העובד במוסד רפואי, בקופת חולים, בארגון הנותן שירותי
רפואת חירום או במעון כהגדרתו בחוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-1965 ,וכן
תלמיד, סטז'ר, מתלמד או אדם המשלים הכשרה מעשית למקצוע בריאות, ולרבות
עובד חברת כוח אדם או ספק שירותים המבצע את עבודתו באחד מאלה;
"ראש השירות" – ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות או סגנו;
"רופא מחוזי" – לרבות סגנו;
"תסמינים" – חום גוף העולה על 38 מעלות צלזיוס, שיעול או קושי בנשימה.

חובת בידוד בית ותנאי בידוד ]תיקונים: התש"ףהתש"ף )מס' 3 ,)מס' 6( ,)מס' 8])

2

.א אדם המצוי בבידוד ישהה בבידוד בבית מגורים או במקום אחר שניתן לקיים בו
את תנאי הבידוד )להלן – מקום הבידוד.
ב. היה לאדם ספק אם הוא היה במגע הדוק עם חולה, ישהה בבידוד ויפנה למשרד
הבריאות לבירור הספק.
ג. הבידוד יהיה לתקופה של 14 ימים ממועד ההגעה, או 14 ימים מיום המגע
האחרון עם חולה )להלן – תקופת הבידוד(.
ד, אדם המצוי בבידוד לא יצא ממקום הבידוד אלא באישור של רופא מחוזי או
ראש השירות ובהתאם לתנאי האישור.
ה. תנאי הבידוד לרבות כללי היגיינה ומגע עם המבודד, יהיו בהתאם להמלצות
משרד הבריאות לבידוד בית כפי שיתפרסמו מזמן לזמן.
ו. מי שאין לו מקום בידוד לשהות בו מנסיבות מיוחדות, ישהה בבידוד במקום כפי
שיוסדר בידי המדינה.

ו1 )אדם המצוי בבידוד שפיתח תסמינים יפעל לפי הוראות המנהל.
ז- במקרה של מצב חירום רפואי, אדם המצוי בבידוד יפנה לקבלת טיפול רפואי
דחוף, תוך עדכון מראש של הצוות הרפואי בדבר היותו בבידוד בשל חשד להידבקות בנגיף
הקורונה.
ח- חובת בידוד לפי צו זה לא תחול לגבי אדם שרופא או גורם מוסמך אחר קבע כי
בידודו יבוצע בבית חולים.
הצבעה בבחירות תיקון התש"ף מס' 3
2א. על אף האמור בסעיף 2(ד(, אדם המצוי בבידוד במקום בידוד לפי סעיף 2(א( ובלא
תסמינים רשאי לצאת ממקום הבידוד לצורך הצבעה בבחירות באחת מהקלפיות שקבע יושב
ראש ועדת הבחירות המרכזית לעניין הצבעה של אדם כאמור לפי חוק הבחירות לכנסת ]נוסח
משולב[, התשכ"ט-1969 ,ובהתאם להוראות המנהל לעניין אמצעים למניעת הדבקה; אדם
כאמור יגיע לקלפי ויחזור ממנה ישירות למקום הבידוד ברכב שאינו רכב ציבורי; לעניין זה,
"רכב ציבורי" – רכב המשמש או המיועד לשמש להסעת נוסעים בשכר ובכלל זה מונית.

דיווח ]תיקונים: התש"ף, התש"ף )מס' 8])

3 .א על אדם המצוי בבידוד לדווח למשרד הבריאות על קיום הוראות צו זה, ובכלל
זה מקום מגוריו, מועד הגעתו לישראל כאמור בסעיף 2(ג( או מועד המגע האחרון עם חולה,
לפי העניין, ותקופת הבידוד.
ב. חוזר שאין לו מקום מגורים קבוע בישראל, ידווח למשרד הבריאות עם הגעתו
לישראל או עם פרסום צו זה, לפי המוקדם מביניהם, על מקום שהייתו בתקופת הבידוד.
ג. דיווח או פנייה למשרד הבריאות לפי צו זה יהיה באופן שיפרסם המשרד מזמן לזמן.

איסור התכנסות בין–לאומית והתקהלות תיקונים: התש"ף)מס' 6( ,)מס' 8])

3א. א( אין לקיים התכנסות בין–לאומית בישראל.
ב אין לקיים התקהלות מאורגנת בהשתתפות 2000 אנשים ומעלה, למעט הפגנה
שניתן לה אישור כדין.
ג חוזר שהגיע לישראל ב–14 הימים האחרונים לא ישתתף בהתקהלות מאורגנת
בהשתתפות 100 אנשים ומעלה.
ד אדם עם חום גוף העולה על 38 מעלות צלזיוס לא ישתתף בהתקהלות מאורגנת
בהשתתפות 100 אנשים ומעלה, ולא יגיע למקום עבודתו ולמקום שבו הוא נותן שירות.
ה( על אף האמור בסעיף זה, ראש השירות או המנהל רשאי לאשר את קיומה של
התכנסות בין–לאומית כאמור בסעיף קטן )א( או של התקהלות כאמור בסעיף קטן )ב( וכן
לאשר השתתפות בהתקהלות כאמור בסעיף קטן )ג( או )ד(, בנסיבות מיוחדות ובתנאים שיורה
עליהם.

איסור יציאה לחו"ל של עובד מערכת הבריאות ]תיקון התש"ף)מס' 6])

3ב. א עובד מערכת הבריאות לא ייסע אל מחוץ לישראל, ומעסיק במערכת הבריאות
לא יאשר לעובד מערכת הבריאות חופשה לשם נסיעה אל מחוץ לישראל.
ב  על אף האמור בסעיף זה, ראש השירות או המנהל רשאי לאשר נסיעה של עובד
מערכת הבריאות או של קבוצת עובדים כאמור אל מחוץ לישראל בנסיבות מיוחדות ובתנאים
שיורה עליהם.

תוקף)תיקון התש"ף(
4 .תוקפו של צו זה 90 ימים.

תחולה

5 .צו זה יחול גם על מי שחזר לישראל מסין לפני יום תחילתו.
ז' בשבט התש"ף )2 בפברואר 2020)

משה בר–סימן טוב
המנהל הכללי של משרד
הבריאות

כתבות נוספות בתחום

אנו שמחים להביא בעמוד זה מידע לתועלת הציבור. יחד עם זאת התכנים אינם מהווים עצה, המלצה או את עמדת האתר , ועל כל משתמש לבחון את המידע ולשקול איזה שימוש ראוי לעשות בו, רשימה זו אינה ממצה ואינה תחליף לייעוץ משפטי. אין באמור לגרוע מהאמור בתקנון האתר, לרבות בנוגע להגבלת אחריות. מערכת פורטל סייפטי נט עושה כמיטב יכולתה להביא בפניכם חדשות , כתבות ,מחקרים וידיעות מהארץ ומהעולם בפורטל המון אינפורמציה בתחום הבטיחות בכל הצעה בקשה רעיון נשמח באם תיצרו קשר

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

One Comment

 1. אמיר סיגל

  מה הטעם לאשר שכירת מקום/דירת בידוד לחול קורונה, בסביבה סגורה, בה אין כל חולה כאשר נשכרו במיוחד למטרה זו בתי מלון המיועדים לחולים והמלווים בארגון ובכח רפואי מקצועי?
  הדבר מאושר/מומלץ על ידי משרד התיירות.
  בבדיקה שערכתי המשרד עומד על דעתו שזה פתרון טוב.
  זו דרך בטוחה להדביק בריאים על ידי חולים.
  זה פתרון???

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *