0

הזמנה להעלת הצעות ולסייע בבחינת מדיניות שימוש בחומרי הדברה.

זרוע העבודה במשרד הכלכלה בשיתוף משרד החקלאות ופיתוח הכפר, בוחנים את מדיניות השימוש בחומרי הדברה. משרד החקלאות ופיתוח הכפר מזמין אתכם המגדלים והארגונים המייצגים להשתתף בשולחנות עגולים, במהלכם יציגו נציגי זרוע העבודה במשרד הכלכלה את עבודתם ותינתן האפשרות להעלות הצעות ולסייע בבחינת מדיניות שימוש בחומרי הדברה. הדיון יעסוק במספר סוגיות:...