1

עבודה בגובה במתקנים להרמת אדם

 .עבודה בגובה במתקנים להרמת אדם .  עבודות אחזקה בגובה כגון: התקנה, החלפה ותיקון פנס מאור, גיזום עצים, תלייה והורדת שלטים וכד' יבוצעו אך ורק באמצעות מתקן         להרמת אדם. - .לא יופעל מתקן להרמת אדם אלא אם נבדק ע"י בודק מוסמך ונתקבל תסקיר בדיקה בתוקף המאפשר הפעלתו. .כמו...

0

הוראות בטיחות – עבודה בגובה

 .דרישות כלליות ותנאים לעבודה בגובה - עבודה בגובה תותר אך ורק באישור הממונה הישיר של העובד ובכפוף לדרישות החוק, לרבות תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה( והוראות בטיחות אילו - עבודה בגובה תתבצע אך ורק אם היא הכרחית, וכל עוד לא ניתן לבצע אותה בבטחה אלטרנטיבית ממפלס הקרקע. .- לא יעבוד...

0

מהי עבודה בגובה?

החל מחודש נובמבר 2008, נכנסה לתוקף בישראל, "התקנה לבטיחות בעבודה בגובה – התשנ"ז". תקנה זו קובעת על פי חוק, כיצד יש לבצע עבודה בגובה באופן בטיחותי, מהי עבודה בגובה? התקנה לבטיחות בעבודה בגובה מגדירה במדויק מתי עובד כלשהו מבצע עבודה בגובה, ומחויב לעמוד בכל דרישות הבטיחות המפורטות בתקנה. עובד שעל...

0

מדריך לעבודה בגובה – דרישות קבלה לקורס

איך אפשר להיות מדריך לעבודה בגובה?   הכשרת מדריכים בתחום עבודה בגובה מתבצעת באמצעות מוסד להכשרה שאושר על ידי מפקח עבודה ראשי. נתוני הבוגרים שסיימו בהצלחה את ההכשרה  של מדריך לעבודה בגובה מועברים על ידי המוסד להכשרה למינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, לצורך רישומם במרשם. דרישות קבלה...