0

מי מוגדר כעובד ברעש מזיק

יודגש כי על פי התקנות "עובד ברעש מזיק" הינו כל אחד מאלה: אדם העובד בעבודה או בתהליך עבודה מן הנקובים בתוספת הראשונה לתקנות אדם החשוף, במקום עבודתו, לרעש מזיק מתמשך או התקפי מעל לרמת החשיפה המשוקללת המרבית המותרת לרעש מתמשך והתקפי, או מעל לרמת החשיפה המרבית המותרת לרעש התקפי והוא...

0

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), תשמ"ד-1984

 תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), תשמ"ד-1984*            בתוקף סמכותי לפי סעיפים 173 ו-216 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970, אני מתקין תקנות אלה: הגדרות 1.    בתקנות אלה:            "רעש מזיק" – רעש שמפלסו גבוה מהערכים המותרים בתקנות אלה העלול לגרום לנזק בריאות לעובד החשוף לו במקום עבודתו; תק' תשנ"ה-1995            "רעש...

0

עבודה ברעש – מה מותר ומה אסור

על-פי תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), מעסיק במפעל או במקום עבודה שעובדים בו ברעש מזיק (או שיש יסוד סביר להניח כך), מחוייב לבצע פעולות שמטרתן להגן על בריאותם של העובדים. פעולות שהמעסיק מחוייב לבצע בדיקות רעש במקום העבודה. הפחתת הרעש המזיק באמצעים טכניים והנדסיים. הפחתת משך השהייה של...