0

סוגי ציוד מגן אישי להגנת אברי הגוף השונים לפי עבודות ותהליכי עבודה

           טור א'                   טור ב'                         טור ג' איבר הגוף הטעון הגנה עבודות ותהליכים מסוכנים      סוגי ציוד מגן אישי לפי      תהליכי  העבודה 1.  הגנת ראש 1.1. עבודות שיש בהן סכנת פגיעה מגוף נופל;       קסדת מגן 1.2. עבודות בניה ובניה הנדסית, עבודת...

0

ציוד מגן אישי בעבודות חשמל -נעלי בטיחות, בגדי מגן

1. ציוד מגן אישי- דרישות התקנות נושא ציוד מגן אישי הכולל בין השאר נעלי בטיחות ובגדי מגן, מעוגן בחוק בתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), התשנ"ז-1997" (שפורסמו גם בחוברת שבהוצאת המוסד לבטיחות ולגיהות, קוד הפצה ח-060). לפי תקנה 3 לתקנות אלה, מוטלת על המעביד חובה לספק לעובדים ציוד מגן אישי....

0

ציוד מגן אישי- טופס בדיקה יומי לעבודות גובה

טופס בדיקה יומי של ציוד מגן אישי רתמות בטיחות רצועות שלמות ללא חתכים, כוויות וקרעים אבזמים שלמים ולא חלודים תפרים סגורים ושלמים אין סימנים למגע עם חומרים כימיים וקורוזיבים אין השפעות מקרינת השמש רצועות ללא סימני חיכוך חבל עבודה או חבל קשירה או כל אביזר המורכב מחבל חבל שלם ללא...

0

ציוד מגן אישי לעבודה בגובה.

.ציוד מגן אישי לא יעבוד אדם בגובה, אלא בתנאים כמפורט להלן: - העובדים בגובה והעובדים בקרבתם חייבים לחבוש כובע מגן. - בעת עבודה בגובה חובה לנעול נעלי בטיחות )נעלי בטיחות תקניות המכילות אלמנטים למניעת החלקה. .- במקרים בהם נעשית העבודה בגובה תחת כיפת השמיים או בתנאים סביבתיים חריגים יהיה העובד...

0

תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי) , התשנ"ז – 1997

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 47, 160, 173 ו־216 לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש״ל–1970 (להלן – הפקודה), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת לפי סעיף 48(א) לחוק־יסוד: הממשלה, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל״ז–1977, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה – ”ממונה על העבודה“ – לרבות ”מנהל עבודה“ כמשמעותו בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ״ח–1988 (להלן – תקנות...