0

אמצעי בטיחות להפחתת חשיפה לרעש

הפחתת החשיפה לרעש אפשרית באמצעים הבאים: שימוש בשיטות, מתקנים, כלים, מכונות ותהליכים יוצרים מפלסי רעש מזעריים שימוש בשיטות עבודה אוטומטיות ובהפעלה מרחוק תכנון, תפעול ותחזוקה של אמצעים טכניים הנדסיים להפחתת הרעש בידוד של מקורות רעש גבוה איסור או הגבלה של כניסה של עובדים לא חיוניים לאזור רעש גבוה הגבלת משך...

0

מי מוגדר כעובד ברעש מזיק

יודגש כי על פי התקנות "עובד ברעש מזיק" הינו כל אחד מאלה: אדם העובד בעבודה או בתהליך עבודה מן הנקובים בתוספת הראשונה לתקנות אדם החשוף, במקום עבודתו, לרעש מזיק מתמשך או התקפי מעל לרמת החשיפה המשוקללת המרבית המותרת לרעש מתמשך והתקפי, או מעל לרמת החשיפה המרבית המותרת לרעש התקפי והוא...